Sök

Vad är en kommun?

I Sverige finns det 290 kommuner. Varje kommun är en del av Sverige och en egen politiskt styrd organisation. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö.

Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning.

Kommunal självstyrelse

Den kommunala självstyrelsen Länk till annan webbplats. är inskriven i regeringsformen och är en av grundlagarna. Kommunerna måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. En annan viktig förutsättning för självstyrelsen är rätten för kommuninvånare att få beslut laglighetsprövade.

Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. En kommun är skyldig att driva vissa verksamheter medan andra verksamheter är frivilliga.

En kommun måste erbjuda:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik (tillsammans med Region Halland)
 • Bostadsförsörjning

Det är frivilligt för en kommun att erbjuda:

 • Öppen förskola
 • Fritidsverksamhet
 • Byggande av bostäder
 • Energi
 • Hälso- och sjukvård i hemmet
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling
 • Kultur

Politisk organisation

Kommunerna styrs av politiker som väljs av kommunens invånare vart fjärde år genom allmänna val Länk till annan webbplats.. Då väljs representanter genom så kallad representativ demokrati till en beslutande grupp. Den kommunala organisationen är politiskt styrd och kommunfullmäktige är det högst beslutande organet. Kommunfullmäktige utser i sin tur nämnder med folkvalda representanter som styr olika verksamheter utifrån område. Varje kommun kan själva bestämma om hur organisationens ska se ut men det måste finnas en valnämnd, överförmyndarnämnd och krisledningsnämnd.

Till sin hjälp har de förtroendevalda politikerna anställda tjänstemän. Tjänstemännen arbetar på olika förvaltningar som är knutna till de olika nämnderna. Kommunallagen styr kommunernas verksamhet.

Skillnaden mellan den politiska organisationen och förvaltningarna är att de förtroendevalda fattar beslut och ger uppdrag inom sitt särskilda ansvarsområde medan förvaltningarna sköter den dagliga verksamheten och utför de uppdrag som nämnderna beslutat om.

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunens arbete genom statliga tillsynsmyndigheter. Ett exempel på tillsynsmyndighet är skolverket. Länk till annan webbplats. På andra områden kan det vara kommunen som ansvarar själva för tillsyn, brandsäkerhet och avfallshantering är exempel på områden som kommunen ansvarar för.

Kommunens inkomstkällor

Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Varje kommun bestämmer själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.

Kommunerna får också bidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna och andra får bara användas inom särskilda områden som staten pekar ut. Kommunen tar också betalt för en del tjänster, ett exempel på det är äldreomsorg.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter