Sök

Budget

Här kan du läsa om kommunens budget och arbetet kring den.

All verksamhet kräver god planering. Syftet med kommunens planeringsprocess är att ta fram mål, strategier och aktiviteter och besluta hur ekonomiska resurser ska fördelas. Planering handlar om att värdera, prioritera och välja bort och på så sätt ge verksamheten tydliga förutsättningar.

Budgetarbetet, på alla nivåer i organisationen, utgår ifrån politiska mål, lagar och andra författningar och naturligtvis nyttan för kommuninvånarna och andra som använder kommunens tjänster.

Budgetprocessen

Det är i budgetprocessen som kommunfullmäktige sätter ramarna för verksamheten och fördelar resurser till nämnderna. Budgetarbetet är en process som pågår året runt och bidrar till ett långsiktigt förhållningssätt. Vi ska också se till att ha en god ekonomisk hushållning där både verksamhetsmål och finansiella mål kan uppnås.

I budgetprocessen kartläggs var kommunen står ekonomiskt och hur mycket pengar vi har. Samtidigt beskrivs hur kommunens olika åtaganden förändras och vad som ska prioriteras under kommande år.

Kommunstyrelsen fattar under våren beslut om planeringsförutsättningar inför budget. Här tydliggörs mål, uppdrag och ekonomiska ramar för nämnderna nästkommande år. Budgetarbetet under hösten har sedan ett mer långsiktigt perspektiv och fokuserar på den därefter kommande fyraårsperioden. Arbetet resulterar i en budget för nästa år samt plan för kommande fyra år, beslut tas av fullmäktige i november.

Kommunens nämnder fattar beslut om sina egna internbudgetar senast den 31 december.

Budget 2021 och plan 2022-2025

Här hittar du alliansens budget 2021 och plan 2022-2025 som antogs i kommunfullmäktige 17 november. Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter