Sök

Budget 2022 i korthet

Budgeten för 2022 och plan för 2023-2026 antogs av kommunfullmäktige den 16 november 2021. Budgeten omfattar för första gången hela kommunkoncernen med möjligheten att planera för en god ekonomisk hushållning för hela den samlade kommunala organisationen.

Möjligheter och utmaningar i ett växande Varberg

Varberg har nu över 66 400 invånare, bara hittills i år har invånarantalet har ökat med över 1 000 personer och tillväxten planeras fortsätta. Tillväxten ger nya möjligheter med ökade intäkter från skatter och exploateringar, men med fler medborgare ökar också behoven av insatser från kommunens olika verksamheter. Kompetens och ekonomiska medel behöver därför kontinuerligt tillföras.

Fler barn, unga och äldre gör att kommunen planerar för nya förskolor, skolor och äldreboenden. En växande befolkning med fler bostäder gör att kommunen även behöver investera i gator och vägar och annan infrastruktur.

Kommunkoncernens investeringar finansieras till del genom att kommunen tar lån och kommunkoncernens skuldsättning kommer också att öka under planperioden. För att ekonomin inte ska urholkas över tid är det viktigt att investeringarna även framöver till stor del finansieras med egna medel.

Budget 2022 och plan för 2023-2026

Ladda hem budgeten som pdf-dokument

Varberg står väl rustat

Varbergs kommun står väl rustad att möta utmaningarna. Grundekonomin är god och kvaliteten i verksamheten överlag bra. Konjunkturen har också utvecklats väl efter pandemin med förbättrad prognos över skatteunderlagets utveckling. I budget 2022 fastslogs kommunalskatten för 11 året i rad till 20,33 procent.

Prioriteringar

I budgeten finns särskilda prioriteringar om 86 miljoner kronor för år 2022. Bland annat får socialnämnden 50 miljoner för att göra insatser som kvalitetssäkrar och vidareutvecklar verksamheten. Budgeten innebär också att grundskolan får 10 miljoner för att öka elevernas kunskapsnivå.

Därutöver tillkommer satsningar på bland annat föreningslivet, ökad digitalisering, ännu bättre företagsklimat och insatser som förbättrar förutsättningarna att möta kraven från en växande kommun.

Omställning och anpassning för att möta framtiden

Budgeten bygger fortsatt på ett aktivt arbete med effektivisering, omställning och anpassning av verksamheten. Dels utifrån de ekonomiska förutsättningarna, dels utifrån förändrade krav och behov.

Ladda ner eller hämta på ditt bibliotek

Vill du läsa mer om budgeten för 2022 och planen för 2023-2026? Inom kort kommer du att kunna hämta en tryckt version av budgeten på ditt bibliotek. Här kan kan du redan nu ladda hem dokumentet som pdf. Pdf, 3.2 MB.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter