Sök

Budget 2023 i korthet

Budgeten för 2023 och plan för 2024-2027 antogs av kommunfullmäktige den 15 november 2022. Budgeten omfattar hela kommunkoncernen med möjligheten att planera för en god ekonomisk hushållning för hela den samlade kommunala organisationen.

En budget i en osäker tid

Samtidigt som effekterna av pandemin så sakta börjar klinga av så skapar kriget i Ukraina en stor osäkerhet med hög inflation, höjda räntor och åtstramning i penningpolitiken. Oron påverkar kommunsektorn på flera sätt med stigande kostnader och osäkerhet kring skatteintäkternas utveckling. Varberg står väl rustad att möta osäkerheten. Grundekonomin är god och kvaliteten i verksamheten över lag bra. I budget 2023 fastslogs kommunalskatten för 12 året i rad till 20,33 procent.

Budget 2023 och plan för 2024-2027

Ladda hem budgeten som pdf-dokument

Omställning krävs för att klara välfärdsuppdraget framöver

Varberg har nu nära 67 700 invånare, bara hittills i år har invånarantalet ökat med över 1 000 personer och tillväxten planeras fortsätta. Tillväxten ger nya möjligheter med ökade intäkter från skatter och exploateringar, men med fler medborgare ökar också behoven av insatser från kommunens olika verksamheter. Fler barn, unga och äldre gör att kommunen planerar för nya förskolor, skolor och äldreboenden. En växande befolkning med fler bostäder gör att kommunen även behöver investera i gator och vägar och annan infrastruktur.

Samtidigt står samhället inför stora utmaningar då personer i arbetsför ålder inte ökar i samma omfattning som de som är i behov av kommunens insatser. Konkurrensen om arbetskraften är hög redan idag. Vi kommer behöva ställa om, se över innehållet i våra tjänster och arbeta annorlunda för att hantera såväl kompetensförsörjningen som de ekonomiska utmaningarna. Budgeten bygger på ett aktivt arbete med omställning och anpassning av verksamheten.

Prioriteringar

I budgeten finns särskilda prioriteringar om 53 miljoner kronor för år 2023. Bland annat får socialnämnden 30 miljoner för att göra insatser som kvalitetssäkrar och vidareutvecklar verksamheten. Budgeten innebär också att grundskolan får 10 miljoner för tidiga insatser för barn och elever i behov av stöd.

Därutöver tillkommer satsningar som förbättrar förutsättningarna att möta kraven från en växande kommun.

Ladda ner eller hämta på ditt bibliotek

Vill du läsa mer om budgeten för 2023 och planen för 2024-2027? Inom kort kommer du att kunna hämta en tryckt version av budgeten på ditt bibliotek. Här kan du redan nu ladda hem dokumentet som pdf. Pdf, 1.5 MB.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter