Sök

Årsredovisning 2020 i korthet

År 2020 liknade inget annar år. Pandemin med covid-19 har knappt lämnat någon verksamhet oberörd. Trots det har medarbetarna med sin vilja och sitt engagemang i arbetet, lyckats hålla så gott som all viktig verksamhet i rullning. I årsredovisning 2020 sumeras ett minst sagt annorlunda år utifrån en rad olika perspektiv.

Varberg fortsätter att växa, årets tillväxt var i nivå med tidigare år men lägre än förväntat. Tillväxten ställer ökade krav på organisationen inom i stort sett alla områden. Det ökande behovet av bostäder, lokaler, infrastruktur, omsorg och service hanteras samtidigt som den befintliga löpande verksamheten ska fortsätta fungera och utvecklas.

Årsredovisning 2020 Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)

  1. Kommunens och kommunkoncernens ekonomiska resultat

Det ekonomiska resultatet för kommunkoncernen 2020 uppgår till 280 mnkr och avviker positivt från budget med drygt 116 mnkr. Kommunen bidrar med 153 mnkr till kommunkoncernens resultat, vilket är 98 mnkr mer än budget.

Pandemins effekter

  1. I mars månad slog pandemin till mot världen och krishanteringen tog fart. Först och främst har det handlat om att minska smittspridningen och rädda liv, vilket lett till stora konsekvenser för svensk ekonomi.

  2. För kommunens del har det bland annat inneburit att utbildning på olika nivåer har bedrivets helt eller delvis på distans. Lunchlådor har lagats och erbjudits för avhämtning för de elever som inte kunnat gå till skolan. Vård- och omsorgs verksamheter har bedrivets på ett annorlunda sätt, med besöksförbud under en period och skyddsutrustning för personal med en stor påverkan på kunderna som följd.

Pandemins påverkan på Varbergs kommun beskrivs på flera ställen i årsredovisning 2020. Är du nyfiken på hur året med pandemin sett ut i kommunens verksamheter, hittar du en mängd händelser och berättelser i Coronaarkivet.

  1. Kommunfullmäktiges strategiska målområden

I årsredovisning 2020 görs en första avstämning av arbetet med kommunfullmäktiges mål för 2020-2023. Sammantaget är bedömningen att kommunkoncernen har kommit en bit på väg mot måluppfyllelse inom samtliga målområden och att det tagits steg framåt under året trots den rådande situationen med pandemin.

Läs den fullständiga redovisningen av målarbetet 2020 i årsredovisning med start på sida 26.

  1. Fördelning av verksamhetens nettokostnad 2020
  1. Årets investeringar

Varberg växer och utvecklas och med en ökande befolkning kommer ett allt större behov av både bostäder och verksamhetslokaler. Investeringsplanen för 2020 rymde flera investeringsprojekt för att öka kapaciteten i förskolor, skolor och boenden. Till detta kom investeringar i bland annat infrastruktur för en hållbar stadsutveckling och nya idrotts- och fritidsanläggningar. Årets investeringsbudget uppgick till nära 895 mnkr. Av dessa var 572 mnkr.

Investeringsredovisningen hittar du på sidan 43 i årsredovisning 2020.

Ett axplock ur investeringsbudgeten

Under 2020 påbörjades byggnationer av bland annat tre förskolor och ett särskilt boende, alla med inflytt under 2021. Varbergare och besökare fick ett nytt tillgänglighetsanpassat bad på Getteröns 5:e vik, en utflyktslekplats på Håstens friluftsområde och snart även en ny mötesplats och bytespunkt i Veddige. Byggnationen av badhuset Pingvinen kom en bra bit på vägen och beräknas stå färdigt hösten 2021. I Apelviken syns tydliga spår av projektet som ska göra platsen ännu härligare året runt.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter