Sök

Årsredovisning 2021 i korthet

År 2021 präglades i mångt och mycket av pandemin och dess olika effekter. Varbergs kommun gick med ett större överskott än budgeterat, bland annat till följd av större skatteintäkter och en bro som kommunen fått av Trafikverket. Under året har flera stora byggprojekt blivit klara och vi har bland annat invigt två förskolor, ett särskilt boende för äldre och en ny badanläggning.

Kommunens verksamheter gick tillsammans 413 miljoner plus vilket är 341 miljoner mer än budgeterat. Den största enskilda anledningen till plusresultatet är att kommunen fick Getteröbron av Trafikverket under 2021. Enligt lag måste den redovisas som en intäkt. Bron värderades till 170 miljoner kronor och utgör alltså nästan hälften av det överskott som kommunen inte budgeterat för.

Effekter av pandemin

Hösten 2020 visade prognoserna att pandemin skulle få stor påverkan på landets ekonomi under kommande år. Men ekonomin återhämtade sig betydligt snabbare än förväntat. Därmed påverkades inte svenska hushåll i den omfattning man trott och Varbergs kommun fick större skatteintäkter än väntat.

Men pandemin har också påverkat på flera andra sätt. Exempelvis hade några nämnder lägre verksamhetskostnader på grund av att vissa projekt, satsningar och aktiviteter inte kunde genomföras som planerat. Andra nämnder har fått högre utgifter än beräknat som en följd av pandemin, exempelvis socialnämnden som fick ett underskott om 50 miljoner.

Kommunkoncernen i sin helhet, inklusive de kommunägda bolagen gick med ett överskott om 563 miljoner plus.

Läs mer i den finansiella analysen på sidan 22 i årsredovisningen.

Kommunfullmäktiges strategiska målområden

I årsredovisning 2021 görs en andra avstämning av arbetet med kommunfullmäktiges mål för 2020-2023. Sammantaget är bedömningen att kommunkoncernen har kommit en bit på väg mot måluppfyllelse inom samtliga målområden och att det tagits steg framåt under året trots den rådande situationen med pandemin.

Läs den fullständiga redovisningen av målarbetet 2021 i årsredovisning med start på sida 28.

Årets investeringar

Det är många som vill leva och bo i Varbergs kommun. Under 2021 ökade kommunen med över 1200 personer och hade i slutet av året drygt 66 600 invånare. Varberg var en av de kommuner som ökade mest under 2021, sett till den faktiska befolkningsökningen. Varberg växer och det gör även investeringsbehovet, som beräknas ligga högt flera år framöver.

Under 2021 färdigställdes en rad stora byggprojekt bland annat förskolorna Stenen och Klapperstenen, det nya särskilda boendet Midsommargården och den nya badanläggningen Pingvinen på Håstens fritidsområde.

Under året har även en ny utflyktslekplats blivit färdig på Håsten och en ny bokbuss har levererats till biblioteksverksamheten. Under 2021 gjordes också flera ombyggnationer av korsningar och gator runt om i kommunen för att uppnå ett bättre trafikflöde, ökad säkerhet för oskyddade trafikanter och bättre miljö.

Under året genomfördes investeringar för drygt 407 miljoner kronor. Investeringsredovisningen hittar du på sidan 50 i årsredovisning 2021.

Årsredovisning 201

Ladda hem årsredovisningen som pdf-dokument.. En tillgänglighetsanpassad version av dokumentet kommer att publiceras inom kort.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter