Sök

Arbetet med budget 2024

Här beskriver vi förutsättningarna och arbetet med budget 2024 och plan 2025-2028.

Mer om kommunens investeringar: Arbetet med kommunens investeringsplan

Budgetprocessen - steg för steg

Arbetet med kommunens budget pågår under hela året och följer samma process från år till år. Här är de viktigaste milstolparna:

Februari 2023: Arbetet startades upp

Budgetarbetet inleds alltid med att det tas fram en nuläges- och omvärldsanalys som blir en gemensam plattform för det kommande planeringsarbetet. Den ska skapa samsyn om nuläget i kommunen och bidra till ökad kunskap kring de förutsättningar, möjligheter och utmaningar som Varbergs kommun står inför.

Nytt från 2023 var att analyserna presenterades på en webbplats: Analys 2023. Under en gemensam planeringsdag diskuterade politiker och tjänstepersoner analysen och de slutsatser som framkommit.

April: Förutsättningarna för det kommande arbetet fastställs

Kommunstyrelsen antog planeringsförutsättningar som gav nämnderna det drifts- och investeringsutrymme som de har att förhålla sig till i det fortsatta budgetarbetet.

Augusti: Nämnderna beslutar om sina underlag till budget

Utifrån planeringsförutsättningarna jobbar nämnderna fram ett underlag till budget 2024 och långtidsplan 2025-2028. I dessa beskriver respektive nämnd hur de vill använda sina tilldelade pengar. Alla nämnder ska behandla sina förslag politiskt senast i augusti. Samtliga budgetunderlag kommer att finnas tillgängliga här nedan efter att nämnderna fattat sina beslut.

September: Budgetberedning

Nämndernas underlag till budget presenteras för en budgetberedning i mitten av september.

Oktober: Bolagen lägger fram underlag till budget

Utifrån planeringsförutsättningarna jobbar de kommunägda bolagen fram ett underlag till budget 2024 och långtidsplan 2025-2028. Moderbolaget Varbergs Stadhus AB sammanställer underlaget i en drifts- och investeringsbudget för alla kommunägda bolag.

November: Kommunbudgeten tas upp för beslut i kommunfullmäktige

Den 14 november beslutar kommunfullmäktige om budget för 2024 och plan för 2026-2028. Alla partier har möjlighet att lämna sitt förslag till budget. Inkomna budgetförslag listas här nedan.

Innan fullmäktige ska behandla frågan har ärendet tagits upp i kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen. Därför är i regel flera av partiernas föreslagna prioriteringar och uppdrag redan offentliggjorda, men ingenting är klart förrän fullmäktige har fattat beslut den 14 november.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter