Sök

Taxor och avgifter

Här hittar du kommunens ordningsregler och olika styrdokument som reglementen, delegeringsförteckningar, ägardirektiv, bolagsordningar, taxor samt policyer, strategier och riktlinjer.

Ordningsregler

I Varbergs kommun finns det ett antal lokala föreskrifter och ordningsregler. Reglerna handlar bland annat om affischering och försäljning.

Styrdokument

Varbergs kommuns har en mängd olika styrdokument. Styrdokumenten reglerar och styr kommunens nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.

För varje nämnd i Varbergs kommun finns det en delegationsordning. Delegationsordningen anger vem som har rätt att fatta beslut för en specifik nämnd.

Delegationsordning antas av respektive nämnd och beskriver vem som har rätt att fatta beslut inom nämndens verksamhetsområde. Det betyder att nämnden överflyttar beslutanderätten. Kommunfullmäktiges och nämndernas möjligheter att delegera framgår av kommunallagen, 3 kap. 10 § respektive 6 kap. 33-38 §§.

Taxor är de prislistor som ligger till grund för de avgifter som kommunen tar ut för vissa tjänster. Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.

En del av kommunens tjänster och service har en avgift, till exempel barnomsorg, renhållning och vatten och avlopp.

En policy beskriver kommunens förhållningssätt inom ett visst område och är i regel övergripande. Kommunens policyer är politiska dokument och fastställs av kommunfullmäktige. 

En riktlinje ska ange ramarna för kommunens handlingsutrymme i en viss fråga och vara ett stöd för verksamheten men är inte bindande.

Policyer

Riktlinjer

Anvisningar

Här kan du ta del av Varbergs kommuns, program, strategier och handlingsplaner.

Strategier visar vägar för att uppnå önskat resultat i måluppfyllelse och implementering av policyer. En strategi kan också peka ut riktning och ange prioriteringar. 

Program

Strategier

Handlingsplaner

Övriga styrande dokument är dokument som antagits innan strukturen för klassificering antogs av kommunfullmäktige.

Övriga styrande dokument är dokument som antogs innan strukturen för klassifiering av dokument beslutades i kommunfullmäktige den 18 juni 2013. 

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter