Sök

Kris och beredskap

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar för att förebygga samhällsstörningar och kriser. Du får också information om hur kommunen arbetar under en sådan särskild händelse samt vilket ansvar du som privatperson har.

Viktiga telefonnummer

Skriv tabellbeskrivning här

Verksamhet

Telefonnummer

Information

SOS Alarm

112

Vid nödsituation - dygnet runt

Information vid större händelser

113 13

När du vill veta mer om större händelser men inte är i behov av akut hjälp

Polisen

114 14

Vid icke brådskande ärenden

Närsjukvårdens vårdcentraler

0346-560 00


Sjukvårdsupplysningen

1177

Dygnet runt

Röda Korsets jourhavande kompis

020-22 24 44


Förebyggande av samhällsstörningar och kriser

Kommunen arbetar löpande med att identifiera och analysera risker som kan resultera i samhällsstörningar och kriser. I risk- och sårbarhetsanalyser görs bland annat bedömningar av hur tänkbara samhällsstörningar, exempelvis en storm, kan komma att påverka olika typer av samhällsviktiga verksamheter.

Utifrån bedömningarna identifierar och prioriterar kommunen lämpliga åtgärder. I strategi för krisberedskap och civilt försvar Pdf, 884.8 kB, öppnas i nytt fönster. kan du ta del av vilka åtgärder kommunen fokuserar på för att förebygga och öka förmågan att hantera samhällsstörningar och kriser.

Det finns också lagstiftning som styr hur andra aktörer ska arbeta förebyggande.

Sevesoverksamheter – företag som hanterar stora mängder kemikalier

Det finns en lag för företag som hanterar stora mängder kemikalier. Lagen är till för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och har fått sitt namn av en allvarlig olycka i staden Seveso. De verksamheter som berörs av lagstiftningen kallas Sevesoverksamheter.

På Räddningstjänsten Västs webbplats hittar du mer information om Sevesoverksamhet och vilka företag i Varberg som omfattas av lagstiftningen.

Farlig verksamhet/Seveso - Räddningstjänsten Väst (rvast.se) Länk till annan webbplats.

Arbetet under en händelse

En samhällsstörning kräver ofta extra åtgärder och resurser av kommunen. För att samordna insatser så att de gör mesta möjliga nytta aktiveras en särskild krisledningsorganisation. Denna organisation kan aktiveras dygnet runt, årets alla dagar, via kommunens tjänsteman i beredskap (Tib), som utgår ifrån Räddningstjänsten Väst.

Kommunens arbete under en särskild händelse beskrivs närmare i kommunens riktlinje för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser. Pdf, 1.3 MB.

Stöd till drabbade

För att ge stöd till personer som drabbats av en allvarlig händelse, och som är i behov av psykiskt och socialt omhändertagande, finns stödfunktionen POSOM.

POSOM:s uppdrag är att erbjuda psykiskt och socialt omhändertagande till drabbade och deras närstående när kommunens eller samhällets ordinarie verksamheter, exempelvis kommunens sociala jour, inte klarar av att hantera hjälpbehovet. POSOM består av representanter från socialförvaltningen, räddningstjänsten, barn- och utbildningsförvaltningen, polisen och Svenska kyrkan.

Ditt ansvar

Det är du som har det primära ansvaret för att skydda ditt liv och din egendom. Detta innebär att du själv ska genomföra och bekosta olika åtgärder för att hantera och begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Du har också ett ansvar att förbereda dig för olika typer av samhällsstörningar, såsom elavbrott eller avbrott i dricksvattenförsörjningen. De fyra viktigaste basbehoven att säkra upp är: vatten, värme, mat och kommunikation.

När samhället drabbas av allvarliga störningar på grund av exempelvis en storm måste gemensamma resurser prioriteras. Detta kan exempelvis innebära att endast sjukhus och vissa äldreboenden kan förses med ström.

Under en samhällsstörning eller kris kan du få information om läget via kommunens webbplats, sociala medier och via Sveriges radio.

Viktigt meddelande till allmänheten

I de fall då det är fara för liv och hälsa eller skada på egendom och miljö kan ett så kallat VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten sändas i radio och TV. I samband med att meddelandet sänds bryts övriga sändningar. Meddelandet upprepas därefter inom fem minuter. I vissa fall ljuder  VMA även utomhus. Hur den signalen låter och vad du ska göra när du hör den får du veta i filmen: Viktigt meddelande till allmänheten - YouTube Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Räddningtjänten Väst

010-219 30 00
rvast@rvast.se

Självservice & blanketter