Sök

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen leder sin verksamhet och hur samspelet ser ut i organisationen. Den ger också information om kommunens styrkor och förbättringsområden. Den undersöker inte resultatet i enskilda verksamheter.

Utvärderingen utförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och baseras på intervjuer, officiella dokument och innehållet på kommunens hemsida. Analysen görs utifrån följande åtta huvudområden:

  • Samspel mellan förtroendevalda och medborgare
  • Samhällsutveckling
  • Styrning och kontroll
  • Effektivitet
  • Brukarens fokus
  • Kvalitetsutveckling
  • Arbetsliv
  • Chef- och ledarskap samt medarbetarskap

Varje huvudområde består av flera delområden där ett antal frågor bidrar till att belysa styrkor och förbättringsområden. I rapporten finns jämförelser med kommuner som ligger i framkant och som kan ge inspiration. Tanken med rapporten är att det ska vara lätt att koppla handlingsplaner till utpekade förbättringsområden.

Kommunkompassen 2020

Här kan du läsa rapporten. Pdf, 777 kB.

Starka resultat

Rapporten från 2020 konstaterar att Varbergs kommun överlag gör ett gott resultat och att det i alla undersökta områden görs arbete som tar organisationen framåt.

Koncerntänket, arbetet med visionen och satsningen på chefs- och ledarskap lyfts särskilt fram som styrkor i sammanfattningen av rapporten.

Områden att utveckla

Det finns naturligtvis förbättringspotential i några områden. Bland annat behöver brukarperspektivet bli tydligare i våra ledningsprocesser. Förutsättningar för inflytande och delaktighet för alla medarbetare behöver också bli bättre liksom gemensamma satsningar för att utveckla medarbetarrollen.

Vår ambition är att i ännu högre utsträckning följa upp och utvärdera våra verksamheter, men också att synliggöra resultaten på ett mer tillgängligt sätt.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Cecilia Björnram

073-303 83 37

cecilia.bjornram@varberg.se

Självservice & blanketter