varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Kommunens anslagstavla

Detta är kommunens digitala anslagstavla. Här kan du se tillkännagivanden av protokoll från kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och de övriga nämndernas sammanträden. Du kan också se kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Om tillkännagivanden

Tillkännagivandet av protokollet styr tiden för överklagande. Om du vill överklaga ett beslut ska detta göras inom tre veckor från den dagen tillkännagivandet av protokollet publiceras på anslagstavlan.

Om kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende. Den som är berörd kan då se tider för kommande sammanträden, framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter.

ikon

Aktuella tillkännagivanden

ikon

Aktuella kungörelser

Kommunfullmäktige sammanträder


Tid

Plats

Beslutsunderlag

2023-05-16

18.00

Arena Varberg, Nöjeshallen
Kattegattsvägen 26

Handlingar Pdf, 16.7 MB.Mottagningstider överförmyndaren

Ort

Dag

Öppettider

Besöksadress

Varberg

Måndag-fredag

10-12

Engelbrektsgatan 15

Falkenberg

Tisdagar

10-12, 13-15

Holgersgatan 22

Telefontider

Måndag-onsdag

10-12

0340-880 00


Torsdag

13-15

0340-880 00

Mer information om överförmyndaren

ikon

Överklaga beslut


Laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Om du tycker att kommunen har överträtt sina befogenheter, fattat ett beslut i strid mot gällande lagar och författningar eller att det inte har tillkommit i laga ordning, kan du som kommunmedlem överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet sker då genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Överklagandet måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det måste vara skriftligt och du måste ange vilket beslut som överklagas och varför du överklagar. Överklagandet skickas till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg.

De beslut som får överklagas genom laglighetsprövning är:
- beslut av kommunfullmäktige om inte annat särskilt anges i annan lag eller författning
- beslut av en nämnd om det inte är rent förberedande eller verkställande
- beslut i ett kommunalförbund om det inte är rent förberedande eller verkställande
- beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning eller om jäv. 


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter