Sök

Kungörelse byggnadsnämnden 8 februari 2024

för förslag till Detaljplan för del av Getakärr 9:1, Varberg, Varbergs kommun

Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Getakärr 9:1.

Förslaget finns utsänd för granskning under perioden 8 februari 2024 – 29 februari 2024.

Planområdet ligger vid strandpromenaden med Varbergs fästning i öster och Fästningsbadet och havet i väster. Detaljplanläggning av del av fastigheten Getakärr 9:1 syftar till att pröva lämpligheten av att uppföra servicebyggnad med toaletter och omklädningsmöjligheter inom planområdet. Utvecklingen bidrar till utökad allmän service i anslutning till Fästningsbadet och strandpromenaden.

Förslaget avviker inte från fördjupning av översiktsplanen för Stadsområdet.

Genomförandet av planen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd ska inte ske med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Förslaget med tillhörande underlag finns tillgängligt i Varberg växer-utställningen på Kulturhuset Komedianten, Engelbrektsgatan 7, Varberg och på www.varberg.se/aktuellaplaner under perioden 8 februari 2024 – 29 februari 2024. Granskningstiden är 3 veckor.

Om du vill lämna synpunkter på förslaget ska du göra det senast under granskningstiden. I skrivelsen med synpunkter ska det framgå för- och efternamn, adress, postnummer och ort. För fastighetsägare även fastighetsbeteckning. Synpunkter lämnas till byggnadsnämnden på något av följande sätt:
E-post: bn@varberg.se
Webbplats: www.varberg.se/aktuellaplaner
Postadress: Byggnadsnämnden, Varbergs kommun, 432 80 Varberg
Besöksadress: Varberg direkt, Norra Vallgatan 14

Du kan kontakta handläggare Ebba Nilsson Lövehed på mejladress
ebba.nilsson.lovehed@varberg.se eller på telefonnummer 0340- 886 33 för
att ställa frågor kring förslaget. Du kan även kontakta Elin Friberg,
biträdande handläggare på mejladress elin.friberg@varberg.se eller på
telefonnummer 0340-886 29. Du kan även kontakta Varberg Direkt på
telefonnummer 0340–88 000.

Om du inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig
synpunkt på förslaget kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta
planen.

Så här behandlar Varbergs kommun personuppgifter:
www.varberg.se/GDPR

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter