varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 18 oktober 2022

Detaljplan för del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården östra industriområde, Varbergs kommun

Byggnadsnämndens beslut den 18 november 2021 (Bn § 325) om att anta detaljplan för del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården Östra industriområde har den 13 oktober 2022 fått laga kraft.

Planområdet ligger ca 4 km nordöst om Varbergs centrum och omfattar ett ca 16 ha stort område som idag består av befintlig industrimark, hästhage, gokartbana och jordbruksmark. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för verksamhetsmark som industri och lager, och på så vis möjliggöra en utveckling av den östra delen av industriområdet Kvarnagården.

Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Samråd har inte skett med ett annat land enligt 6 kap. 13 § miljöbalken.

Detaljplanen med tillhörande underlag finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret, Varberg direkt, Norra Vallgatan 14, Varberg samt på www.varberg.se/aktuellaplaner i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

Den fastighetsägare eller rättighetshavare som lider skada på grund av detaljplanen kan ha rätt till ersättning. Bestämmelser om ersättning och inlösen finns i 14 kap. plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador ska väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Box 1070, 462 28 Vänersborg, senast inom två år från den dag då detaljplanen fick laga kraft eller, i vissa fall, inom två år från den dag då åtgärden utfördes. Talan får väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter