varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 30 september 2022

Detaljplan för Postmästaren 14 och 16, Getakärr 3:39, del av Getakärr 3:36 och del av Getakärr 3:1, Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2022 § 230 att anta detaljplanen för rubricerade område. Beslutet fick laga kraft den 22 september 2022.

Den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden räknas från det datum planen fick laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter