Sök

Kungörelse byggnadsnämnden den 9 februari 2023

Underrättelse om granskningsutlåtande

Granskningen av planförslaget ändring av stadsplan för Håstens fritidsområde inom del av Getakärr 2:21 och del av Getakärr 4:1 är nu klar och Varbergs kommun har sammanställt inkomna skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande. I utlåtandet finns en redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna samt information om på vilket sätt allmänheten har beretts tillfälle att delta under planförfarandet.

Granskningsutlåtandet med tillhörande underlag finns tillgängligt på www.varberg.se/aktuellaplaner under perioden 9 februari 2023 – 3 mars 2023 i den mån det inte strider mot lag eller annan författning.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter