varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Överklaga beslut

Du som bor i Varbergs kommun har rätt att överklaga beslut som kommunen fattat. Det finns två olika typer av överklaganden: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen har fattat ett beslut som inte kommit till på ett lagligt sätt eller bryter mot någon lag eller annan författning, kan du överklaga beslutet till domstol och få lagligheten prövad. Det är förvaltningsrätten som tar ställning till om du har rätt att få saken prövad i domstol.

En begäran om laglighetsprövning måste skriftligen lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som kommunen meddelat beslutet på sin anslagstavla.

Om förvaltningsrätten godkänner ditt överklagande upphävs kommunens beslut. För att ett nytt beslut ska fattas behöver ärendet tas upp av kommunen igen. Detta sker inte automatiskt.

Förvaltningsbesvär

Om du som privatperson anser att ett kommunalt beslut som gäller dig är felaktigt, kan du som regel överklaga det genom ett så kallat förvaltningsbesvär. Det är enbart den som beslutet gäller som kan överklaga det genom förvaltningsbesvär. Ett sådant överklagande ska skickas eller lämnas in till kommunen, som tar ställning till om överklagandet har kommit in i rätt tid.

Om ett beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär är kommunen skyldig att informera dig om hur du gör för att överklaga beslutet. Som regel har du tre veckor på dig att överklaga ett beslut, från och med den dag du fick del av det.

Om ditt överklagande kommer in i tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Kommer ditt överklagande in för sent kommer överklagandet att avvisas. Du har dock möjlighet att överklaga även detta beslut.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter