Sök

Vem fattar beslut i kommunen?

I Varbergs kommun fattar kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, utskott, förtroendevalda och tjänstemän beslut beroende på vad ärendet handlar om.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer kommunens invånare vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 61 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor.

Frågor som är principiella eller av större vikt för kommunen måste beslutas av kommunfullmäktige, till exempel:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Nämndernas organisation och verksamhet
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder
 • Vilka revisorer som ska granska kommunens verksamhet
 • Ekonomisk ersättning till de politiskt förtroendevald

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand. Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen. I kommunstyrelsen sitter 13 ledamöter och 7 ersättare.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

 • Leda och samordna kommunens angelägenheter
 • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
 • Begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen
 • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
 • Ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag
 • Genomföra kommunfullmäktiges beslut

Nämnder

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det nämnder som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. I många frågor som rör nämndernas ansvarsområde fattar nämnderna de avgörande besluten. Vissa frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas och bestämmer om vilka frågor varje nämnd ska ha ansvar för.

Utskott i styrelse och nämnd

Nämnderna kan uppdra ett utskott att fatta beslut i vissa typer av ärenden. Det betyder att utskottet har rätt att fatta beslut åt nämnden. Vilka ärenden som får beslutas på delegation av ett utskott framgår av nämndens delegeringsförteckning. Varje delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden för att det ska framgå vad som beslutats på nämndens vägnar.

Tjänstemän och förtroendevalda

Nämnderna kan uppdra en ledamot eller tjänsteman att fatta beslut i vissa typer av ärenden. Det betyder att ledamoten eller tjänstemannen har rätt att fatta beslut åt nämnden. Vilka ärenden som får beslutas på delegation av en ledamot eller tjänsteman framgår av nämndens delegeringsförteckning. Varje delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden för att det ska framgå vad som beslutats på nämndens vägnar.

ikon

Kontakta oss

Kommunkansliet

0340-880 00

ks@varberg.se

Självservice & blanketter