varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Förskola och skola, kvalitet och utveckling

Systematiskt kvalitetsarbete bedrivs både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att utveckla och säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Läs mer om bestämmelser för kvalitetsarbete på Skolverkets webbplats för kvalitetsarbete. Länk till annan webbplats.

Vision och målarbete

Riksdag och regering fastställer nationella mål, krav och riktlinjer i skollagen, läroplanerna samt i andra författningar. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter.

Verksamhetsplan 2020-2023

Verksamhetsplanens Pdf, 782.7 kB, öppnas i nytt fönster. syfte är att tydliggöra förvaltningsövergripande prioriterade strategier och processer som ska stödja och skapa likvärdighet för förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. De i verksamhetsplanen beskrivna strategierna för verksamheterna möter upp kommunfullmäktiges och nämndernas mål. Strategierna syftar till att stödja och stärka verksamheternas utveckling så att barn och elever når sin fulla kunskapspotential i enlighet med läroplaner och kursplaner.

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola och grundskola

Årshjul för analys

Det systematiska kvalitetsarbetet sker löpande på varje enhet och rektor ansvarar för att leda och organisera det enligt skollag och läroplaner. Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete ska bidra till enhetens kvalitetsarbete.

I Varberg genomförs kvalitetsarbetet enligt fyra delmoment:

  • Värden och lika möjligheter sätter fokus på barns och elevers lika möjligheter i förskola och skola.
  • Undervisning och ledarskap syftar till att följa och analysera arbetet med att främja barns och elevers lärande.
  • Förutsättningar och resultat följer betyg och andra resultat i relation till olika förutsättningar på förskolorna och skolorna.
  • Insatser och fokusområden innebär uppföljning och analys av riktade insatser eller andra prioriterade fokusområden.
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter