Sök

Nationella utvärderingar och mätningar

Som ett led i vårt kvalitetsarbete deltar Varbergs kommun i ett flertal nationella utvärderingar och mätningar. Med hjälp av resultatet kan vi jämföra oss med andra kommuner och med oss själva över tid. Den kunskap vi får till oss genom undersökningarna och mätningarna är ett viktigt underlag i kommunens löpande utvecklingsarbete.

Medborgarundersökning

Varbergs kommun genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) så kallade medborgarundersökningar. Syftet med undersökningarna är att ta reda på hur du som kommuninvånare ser på kommunen och våra verksamheter.

SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång per år. Alla resultat är tillgängliga i SCB:s statistikdatabas och via statistikverktyget Kolada.

I Kolada kan du ta del av resultatet från den senaste Medborgarundersökningen. Länk till annan webbplats.

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett projekt som redovisar och jämför kommunernas kvalitet inom ett antal områden som är av stort intresse för invånarna: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö. Inom områdena mäts resultat, upplevd kvalitet, utbud, väntetider och resurser.

Resultaten tas fram på samma sätt av alla deltagande kommuner. Därför blir det möjligt att jämföra vår kommuns resultat med andra kommuners och med oss själva över tid. Arbetet leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Varbergs kommun deltar sedan 2008.

Resultaten från KKiK används som en vägledning inför beslut om prioriteringar i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

I verktyget Jämföraren i Kolada kan du ta del av Varbergs kommuns resultat och jämföra oss med andra kommuner.

Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.

Kommunens Kvalitet i Korthet- SKR.se Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser Företagsklimat, Insikt

Varbergs kommun deltar i undersökningen Insikt. Här får företagarna genom en enkät tycka till om kommunens service. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fokus i undersökningen ligger på myndighets­­ärenden, det vill säga brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågor ställs om vår information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Mätningen görs varje år.

I Kolada, den öppna databasen för kommuner och regioner kan du följa Varbergs kommuns resultat över tid och jämföra oss med andra kommuner. Varbergs kommuns resultat i Jämföraren - Kolada Länk till annan webbplats.

Ungdomsenkäten LUPP

LUPP står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och är en ungdomsenkät som syftar till att ta reda på hur unga har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. Frågorna har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF.

I Varberg genomförs Lupp var fjärde år för elever i årskurs årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet.

Läs mer om resultatet från den senaste Lupp-undersökningen

Ungdomsenkäten LUPP | MUCF Länk till annan webbplats.

Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg som utvärderar hur kommunen leder sin verksamhet och hur samspelet ser ut i organisationen. Den utvärderar hur kommunen arbetar för att kunna fungera som en framgångsrik demokratiaktör, samhällsaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare.

Utvärderingen utförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och baseras på intervjuer, officiella dokument och innehållet på kommunens hemsida. Den behandlar bland annat områdena styrning och kontroll, effektivitet och samspel mellan förtroendevalda och medborgare.

Läs mer på SKR:s webbplats: Kommunkompassen, utvärderingsverktyg | SKR Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Cecilia Björnram

073-303 83 37

cecilia.bjornram@varberg.se

Självservice & blanketter