Sök

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla, alltid. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

I Varberg ska alla kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Varbergs kommun arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle för alla, oavsett kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning och funktionsnedsättning.

Delaktighet är en del i Varbergs vision

Varbergs kommun ska ha ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Delaktighet är ett förhållningssätt som ingår i vår vision – Västkustens kreativa mittpunkt. Samtliga verksamheter i kommunen ska verka för insatser som stärker tillgänglighet, mångfald och jämställdhet.

Ett samhälle för alla - prioriterat målområde

För att leda utvecklingen i riktning mot visionen beslutar kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod om mål och inriktning för den kommande fyraårsperioden. Under den innevarade mandatperioden är "Ett samhälle för alla" ett av de utvalda målområdena med följande prioriterade mål:

  • Varberg ska vara en inkluderande kommun som präglas av tillit och social
    sammanhållning.
  • Alla invånare ska genom delaktighet och valfrihet få de bästa förutsättningarna
    genom livet.

Tillgänglighet

Varbergs kommun ska vara en tillgänglig kommun, där man lever på likvärdiga villkor och har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

Mångfald

Mångfald är ett viktigt begrepp i visionen – Västkustens kreativa mittpunkt. Varbergs kommun har som arbetsgivare, myndighet och genom sina verksamheter ett ansvar att vara en god förebild för alla människors lika värde, till exempel inom skolan, äldreboenden och fritidsverksamheten.

Jämställdhet

Vi arbetar på olika sätt med att vår service till invånarna ska vara jämställd. Det handlar om att förhållanden och villkor för flickor och pojkar, för kvinnor och män ska vara jämställda.

Varbergs kommun har ett jämställdhetspris för att främja jämställdhetsarbetet i Varberg.

Nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och minoriteternas kultur. Varbergs kommun ingår inte i ett så kallat förvaltningsområde men det finns ändå krav som vi som kommun måste följa, som till exempel att du ska kunna använda ditt språk om vi har språkkunnig personal.

Mer om nationella minoriteter

ikon

Kontakta oss

Utredare

Sofia Petersson Samhällsutvecklingskontoret

0340-69 76 34 sofia.petersson@varberg.se

Självservice & blanketter