Sök

Tillgänglighet på allmän plats

Cykelbana och parkeringsplats

Allmänna platser har stor betydelse för alla medborgare i samhället. Allmän plats omfattar bland annat gator, torg, cykelvägar och gångbanor samt parker och natur. Hamn- och gatuförvaltningen deltar i ansvaret för att allmän plats ska vara tillgänglig för allmänheten. Ansvaret omfattar både befintlig miljö och nybyggnation.

Anpassning av befintliga gator och parker

Kommunen består av ett brett nätverk av gator, parker, natur och friytor. Gator, cykelvägar och gångstigar ska vara lämpligt utformade för allmänt bruk. Om det inte finns särskilda skäl ska anpassning alltid göras för att miljön ska vara tillgänglig för personer med nedsatt funktion. Nedsatt funktion kan vara nedsatt rörelseförmåga, syn eller hörsel. Det är betydelsefullt att man vid drift och skötsel av allmän plats beaktar behov av trygghet och framkomlighet för alla grupper i samhället.

För att uppmärksamma särskilda behov av tillgänglighet finns vid hamn- och gatuförvaltningen en plan, Staden för alla Pdf, 3.8 MB., som redovisar behov av och överenskomna förbättringar i Varbergs tätort de kommande åren. Planen består av riktlinjer för särskilda åtgärder för att skapa ökad tillgänglighet i Varbergs innerstad och dess närmaste omgivning. Åtgärderna berör framför allt förbättringar av gångbanor, korsningar och sittplatser.

Dessa åtgärder ansluter till nationella bestämmelser som återfinns i BFS 2013:9, HIN 3, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser Pdf, 161.7 kB..

Ny bebyggelse

För att skapa god miljö med hög tillgänglighet för framtiden är det betydelsefullt att välja rätt utformning vid anläggning av ny miljö. Vid planering och projektering av allmän plats ska bland annat god orienterbarhet, säker trafikmiljö, till exempel korsningar, och god tillgänglighet till nya anläggningar uppmärksammas och tillgodoses.

Dessa nationella anvisningar återfinns i BFS 2011:5, ALM 2, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader Pdf, 47 kB..

Läs mer om vilken hjälp och stöd personer med funktionsnedsättning kan få i Varbergs kommun.

Synpunkter eller felanmälan?

Synpunkter

Vi tar gärna emot dina synpunkter. Du kanske har förslag på förbättringar, kritik eller kanske vill visa din uppskattning.

Felanmälan

Vi hänvisar till vår felanmälan för att kunna ta hand om ärendet så bra som möjligt.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter