Sök

Folkhälsoarbete

Hälsan berör oss som individer mer än det mesta i livet. En god folkhälsa (hälsa i befolkningen) kännetecknas av god livskvalitet, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlik hälsa i befolkningen. Dessa faktorer är också viktiga för hur vårt samhälle utvecklar sig.

Folkhälsoarbetet är en angelägenhet för många olika verksamheter. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter därför samverkan mellan oss i kommunen, Region Halland, polisen, frivilligorganisationer med flera.

Folkhälsopolicy för Halland

Folkhälsopolicy för Halland Pdf, 994.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 994.7 kB), som antagits av regionfullmäktige, anger inriktning och arbetssätt för folkhälsoarbetet i Halland. I policyn anges fem insatsområden för att konkretisera arbetet:

  • Gemenskap och delaktighet
  • Goda uppväxtvillkor
  • Kompetens och sysselsättning
  • Goda livsmiljöer
  • Goda levnadsvanor 

Folkhälso- och trygghetsrådet

Folkhälso- och trygghetsrådet är en samverkansgrupp kring frågor som rör folkhälsa samt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet i Varberg

I rådet ingår ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, hamn- och gatunämnden och Varbergsnämnden samt lokalpolisområdeschefen och chef från Räddningstjänsten Väst. Tjänstemän från motsvarande förvaltningar medverkar vid rådets sammanträden. Folkhälso- och trygghetsrådet har en viktig uppgift i att sätta fokus på gemensamma frågor, som sedan genomförs i de ordinarie verksamheterna.

Nätverket Trygg i Varberg

Folkhälso- och trygghetsarbetet sker inom respektive förvaltning och samordnat genom TiV (Trygg i Varberg), som är ett nätverk tillsatt av Folkhälso- och trygghetsrådet. Arbetet med en socialt hållbar utveckling är en ständig process och TiV är en motor i det kommunövergripande samarbetet. Fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet, riktade till såväl barn och unga som till seniorer. Medlemmarna som ingår utses av respektive förvaltningschef eller motsvarande.

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell och tas i samverkan mellan Polisen, Varbergs kommun samt region Halland genom Lokal nämnd Varberg. Syftet är en del i ett arbetssätt att fånga och agera mot de utmaningar som syns i den gemensamma lägesbilden. Det handlar om att ge medborgarna möjlighet att påverka vad som bör prioriteras för att skapa en ökad upplevd trygghet. Ytterst är syftet en minskad brottslighet, en ökad trygghet menäven en möjlighet att skapa ett förtroende hos medborgarna genom att de får vara med att påverka.

Medborgarlöftena förnyas och skrivs varje år under av Polis, Varbergs kommun och Region Halland genom Lokal nämnd i Varberg. I löftet beskrivs vad samverkansparterna tillsammans ska åstadkomma och vad målet är under kommande år.

Medborgarlöfte 2021 Pdf, 196.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 196.9 kB)
Medborgarlöfte 2020 Pdf, 882.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 882.3 kB)
Medborgarlöfte 2019 Pdf, 708.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 708.2 kB)
Medborgarlöfte 2018 Pdf, 824 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 824 kB) 
ikon

Kontakta oss

Folkhälsoutvecklare

Daniella Norrgård
Samhällsutvecklingskontoret

0340-69 71 21

daniella.norrgard@varberg.se

Varberg direkt

0340-880 00


Öppettider:
Måndag-onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.00

Fredag 8:00-16:00

Självservice & blanketter