Sök

Skrivregler

Bra kommunikation gör frågor och skeenden möjliga att följa, förstå och engagera sig i. All kommunikation från Varbergs kommun ska därför vara öppen, enkel, aktiv och anpassad till dem som ska läsa det vi skriver. Det gäller både text, form och bildval. Vi skriver enligt klarspråksprinciper och lyder under språklagen som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Ställ dig några frågor innan du börjar skriva

• Vad vill jag uppnå med texten?
• Vem skriver jag för?
• Vad tror jag att läsaren är intresserad av? 

Ta dig tid att fundera några minuter innan du börjar skriva. När du anpassar texten till läsaren kan den bättre nå sitt syfte och få effekt.

Planera och strukturera innehållet

• Fundera över hur du ska disponera texten.
• Börja med det viktigaste.
• Ge texten en kort, tydlig och informativ huvudrubrik.
• Dela upp texten i stycken.
• Lägg in korta, tydliga och informativa mellanrubriker.
• Se över helheten så att texten har en röd tråd.
• Be en kollega att korrekturläsa texten.

Undvik kursivering, fetstil och understrykningar

Undvik kursiv stil för annat än markering av enstaka ord eller ett citat. För markering av särskilt viktiga ord kan du använda fetstil, men gör det sparsamt. Använd aldrig understrykningar som förstärkning.

Så här skriver vi – praktiska tips

Tilltal och ton

Vi tilltalar läsaren med "du", "din" och "dina" och undviker att skriva till läsaren som tredje person eller "ni". Du skrivs aldrig med stort d inne i en mening. Vi skriver i vi-form när vi skriver om den egna organisationen, till exempel "Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du ska trivas hos oss". Tänk på att det ska vara tydligt vilka "vi" syftar på.

Skriv enkelt – undvik ett byråkratiskt språk

Skriv så här:
Skicka in dina synpunkter på förslaget till detaljplan senast den 30 november.

Skriv inte så här:
Synpunkter på förslaget till detaljplan ska vara kommunen tillhanda senast den 30 november.

Skriv i aktiv form

Skriv så här:
Varje deltagare betalar sin biljett.

Skriv inte så här:
Biljett betalas av deltagaren.

Skriv så här:
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november att …

Skriv inte så här:
Det beslutades på kommunstyrelsens sammanträde den 30 november att …

Se upp för särskrivningar

"En sjuk sköterska" är inte detsamma som "en sjuksköterska". Det är bara ett exempel på hur tokigt det kan bli om du särskriver ett ord. Särskrivningar kan orsaka missuppfattningar, irritation och göra att läsaren helt missar budskapet.

Stor eller liten bokstav

• Varbergs kommun skrivs med stort V och litet k, till exempel "Varbergs kommun har ökat med 770 invånare under 2016".

• Nämnd och förvaltning skrivs med liten inledningsbokstav i löpande text, till exempel "Under året har hamn- och gatuförvaltningen anställt 15 nya medarbetare".

• Partitillhörighet skrivs med versaler inom parentes, till exempel (M) eller (KD).

• Yrken skrivs med liten inledningsbokstav i löpande text, till exempel "Anna arbetar som kommunikatör och Jonas som planarkitekt".

• Veckodagar och månader skrivs med liten bokstav i löpande text, till exempel "Mötet är måndagen den 11 januari".

• Sammansättningar där första delen är ett geografiskt namn eller ett personnamn inleds med stor bokstav, till exempel "I Veddigeområdet…".

Förkortningar

Förkortningar ska skrivas ut eftersom det gör texten mer lättläst. Det innebär att t.ex. blir till exempel. I vissa sammanhang är det svårt att undvika förkortningar, det kan vara i parenteser, fotnoter, tabeller, blanketter och liknande.

Om det inte går att undvika förkortningar används punkter för att markera att uttrycket är förkortat i skrift, till exempel: med mera blir m.m. Vissa ord kan också ibland förkortas genom sammandragning och då behålls alltid första och sista bokstaven i ordet, till exempel dr för doktor, gm för genom och jfr för jämför. Efter sammandragning används inte punkt.

Om ett namn läses ut som ett normalt ord används endast stor begynnelsebokstav, till exempel Ikea. Om en förkortning läses ut bokstav för bokstav används stora bokstäver i hela namnet/förkortningen, till exempel ABB och SKF.

Siffror

Siffror kan skrivas i bokstavsform eller som tal och formerna ska normalt inte blandas, annat än om man avser olika slags uppgifter, till exempel "Fyra sjuksköterskor vårdade 369 patienter under en veckas tid".

Bokstäver används
• från ett till och med tolv
• vid höga, jämna tal som en miljon.

Siffror används
• i samband med måttenhet 35 kilo, 250 kilometer
• i tabeller och prisuppgifter
• vid numrering och decimaltal
• i sifferintervall, till exempel 1-3-åringar.

Siffror i telefonnummer grupperas på följande sätt: 0340-880 00, 0340-67 52 34 och 070-123 45 67.

Datum och klockslag

I protokoll och liknande dokument skrivs datum i ordningen år-månad-dag: 2015-10-08. I löpande text skrivs datum: den 8 oktober 2015. Klockslag skrivs: 00.00-24.00. Exempel: kl. 13.45 eller kl. 14.00-15.00 (utan mellanslag).

Exempel på hur det kan se ut i löpande text:
Otto föreläser den 15 juni kl. 13.00-14.30.


Skriv

Skriv inte

e-post, mejl

e-mail, mail

webb

web

fem miljoner

5 000 000

den 19 februari 2013

130219

kl. 13.00-14.00

mellan kl. 13.00-14.00

0340-880 00

0340-88000

0340-67 52 34

0340-675 234

070-123 45 67

0701-23 45 67

kommunstyrelsen

KS

barn- och utbildningsnämnden

BUN

ska

skall

inte

ej, icke

ta tillvara

tillvarata

komma överens

överenskomma

betala

erlägga betalning

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter