Sök

Barnhälsa i förskolan

I Varbergs kommun ser vi att tidiga insatser med barnet i fokus är viktigt och har därför valt att satsa på en organisation där det finns stödjande kompetenser som arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande, samt har ett speciellt ansvar för barn i behov av särskilt stöd även i förskolan.

Som stöd i barnhälsaarbetet har rektor i första hand arbetslagen och förskolans specialpedagoger. Specialpedagogen arbetar genom metoder såsom handledning, konsultation, fortbildning och kartläggning för att utveckla och skapa goda lärmiljöer. Vid behov kan även skolpsykolog anlitas i arbetet för att främja barns hälsa och inlärning. Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.
Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar, så att de utvecklas så långt som möjligt.
Den medicinska kompetensen ansvarar Barnavårdscentralen (BVC) för och arbetar på uppdrag av vårdnadshavaren.

Specialpedagogisk kompetens

Specialpedagogen inom förskolan har en bred specialpedagogisk kompetens och har framförallt en handledande roll. I sitt uppdrag arbetar specialpedagogen tillsammans med rektor och övrig personal för att bidra till verksamhetens pedagogiska utveckling och skapandet av goda lärmiljöer. Arbetet är förebyggande och hälsofrämjande genom metoder såsom handledning, konsultation, fortbildning och
kartläggning på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Psykologisk kompetens

Skolpsykologens ärenden kommer från rektor inom den egna teamorganisationen. Uppdraget i förskolan är att erbjuda personal sådan psykologisk kunskap som behövs för att öka kompetens, skicklighet och självförtroende i arbetet, som ett led i att främja barns hälsa och inlärning.
Metoder som används i arbetet är konsultation, handledning och fortbildning.

Barn- och elevhälsaplan

Kommunens Barn- och elevhälsaplan Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB) innehåller riktlinjer för barn- och elevhälsaarbetet. I planen hittar du också information om olika kompetenser inom barn- och elevhälsan, hur uppföljning och utvärdering sker, övergång mellan och inom verksamheter, samarbete och samverkan. Planen innehåller också information om sekretess och vilka lagar och förordningar som styr arbetet samt vilka styrdokument som är kopplade till barn- och elevhälsaarbetet. 

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter