varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Barn- och elevhälsa

Barn- och elevhälsan består av flera yrkesgrupper och arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. Tidiga insatser är viktigt. Barn- och elevhälsan har ett speciellt ansvar för barn och elever i behov av särskilt stöd.

Barn- och elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska kompetenser och kan ge stöd inom dessa områden. Personalen utgörs av specialpedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och skolöverläkare. Dessa samverkar för att stödja barns och elevers utveckling, lärande och hälsa. Mer information om barn- och elevhälsans arbete finns i foldern Barn- och elevhälsa i korthet Pdf, 1.8 MB..

I Rutin i korthet för ökad skolnärvaro i grundskola F-9  Pdf, 1.6 MB.presenteras riktlinjer och uppdrag för det främjande närvaroarbetet. Syftet med förskole- och grundskoleförvaltningens rutin för ökad skolnärvaro är att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att främja skolnärvaro. 

Skolhälsovården

Skolhälsovården är den medicinska delen av elevhälsan. Skolhälsovården finns till för alla elever och erbjuder hälsosamtal, hälsoundersökningar, enklare sjukvårdsinsatser, råd och stöd och vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogrammet. Om eleven har problem med hälsan som inte är skolrelaterade, hjälper skolhälsovården till med kontakten till andra instanser utanför skolan.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter