varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

Likabehandling

Alla barn och elever ska känna sig trygga och trivas i förskola och skola. Varje förskola och skola har därför en viktig uppgift i att aktivt arbeta för att främja och förebygga alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka och agera när det sker kränkningar.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

En viktig del i likabehandlingsarbetet är den plan mot diskriminering och kränkande behandling som varje förskola och skola upprättar i samverkan med barn och elever. Planen innehåller information om hur förskolan eller skolan aktivt främjar och förebygger alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Planen, som uppdateras varje läsår, ska finnas illgänglig för elever och vårdnadshavare. Det är av yttersta vikt att både elever och vårdnadshavare har god kännedom om hur de ska agera om någon utsätts för trakasserier eller kränkande behandling, till vem de kan vända sig och hur förskolan eller skolan kommer att hantera ärenden. 

All personal har skyldighet att anmäla kränkningar

All personal i förskola och skola är skyldiga att anmäla till förskolechef eller rektor om de får reda på att ett barn eller en elev upplever sig kränkt. Detta gäller oavsett om det är ett barn, en elev eller en personal som kränker. Anmälan ska göras samma dag de får kännedom om kränkningen. Rektor har i sin tur 1-2 dagar på sig att anmäla kränkningen till förvaltningschef.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter