Sök

Furubergsskolan

Fyra barn i skolan som tittar på sina ipads.

Furubergsskolan är en F-5 skola som ligger i centrala Varberg. Skolan har ca 380 elever som går i två olika byggnader. Skolan har åldershomogena klasser.

Fritidshemmen består av en åldershomogen avdelning för elever som går i F-klass och för elever som går i år 1-5 har vi åldersblandade avdelningar.

Förskollärare, lärare och fritidspedagoger tar tillsammans ansvar för elevernas hela dagar. Vi arbetar för att skolan skall vara en trygg och stimulerande lärmiljö, en förutsättning för att eleverna skall få de kunskaper och värderingar som skolan vill förmedla.

På Furubergsskolan strävar vi efter att eleverna skall få inflytande över utbildningen, ett inflytande som anpassas efter deras ålder och mognad. De skall få kunskap om, och utveckla sin förmåga att arbeta i demokratiska former. Vårt mål är att utbilda och fostra våra elever till självständiga och ansvarstagande individer.

Vår personal har arbetat länge på skolan, vi har hög trivsel och arbetsglädje vilket är grunden för vår goda arbetsmiljö. Våra gemensamma mål utgår från analyser av våra resultat samt enkäter kring trivsel och trygghet.

ikon

Kontakta oss

Rektor Furubergsskolan åk 1-5

Rektor Furubergsskolan F-klass samt Fritidshem

Varberg direkt

Självservice & blanketter