Sök

Dagvatten i Stråvalla

Varbergs kommun och VIVAB har beslutat att införa ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla för att lösa problem med översvämningar och avledning av dagvatten i området Stråvalla-Kärra.

Nytt verksamhetsområde för dagvatten på gång

Kommunfullmäktige fattade den 19 oktober 2021 beslut om nytt verksamhetsområde för dagvatten. Som kommun är vi skyldiga enligt lagen om allmänna vattentjänster att inrätta verksamhetsområde och anlägga de ledningar och dammar som behövs för en säker dagvattenhantering.

Vivab kommer att bygga ut ett kommunalt dagvattensystem för området. Genom det nya verksamhetsområdet ska problem med översvämningar och avledning av dagvatten lösas.

Så påverkas du som fastighetsägare i området

Vivab informerar berörda fastighetsägare om vad som gäller för deras fastigheter.

Du som är fastighetsägare i området kommer att behöva betala en anslutningsavgift för att ditt dagvatten ska tas om hand i det gemensamma systemet.

Anslutningsavgiften är inte fastslagen ännu. Den kommer att hanteras vid varje anslutningstillfälle och vid då gällande taxa.

Om du har en egen anläggning (LOD) för att ta hand om dagvattnet idag kommer VIVAB att behöva utreda hur den är kopplad och om den behöver anslutas.

vivab.info/stravalla Länk till annan webbplats.

Karta över föreslaget verksamhetsområde dagvatten Stråvalla

Karta som visar det föreslagna verksamhetsområdet.

Ny detaljplan

En ny detaljplan har påbörjats i området för att stödja införandet av ett kommunalt verksamhetsområde för en säker dagvattenhantering. Huvudmannaskapet för allmän plats blir kommunalt, det vill säga att marken överförs till kommunen.

Detaljplan för dagvatten, natur och förskola i Stråvalla

Framtida utbyggnad

Åtgärder för dagvatten i området för detaljplanen behöver ske innan det är möjligt att genomföra ny byggnation.

Vid varje ny exploatering ska exploatören stå för de kostnader som krävs för hantering av dagvatten. Dagvattenhanteringen ska inte ge någon påverkan på omgivande befintlig bebyggelse.

Historik: problem med översvämningar behöver lösas

Vi fick in de första anmälningarna om översvämningar i området Stråvalla-Kärra i november 2017. Översvämningarna beror delvis på att åtgärder för dagvattenhantering, som har varit tänkta att lösas på respektive bostadsfastigheter inte fungerar. Systemet för dagvatten är heller inte säkrat genom servitut eller annan rättighet att det får ligga där det gör. Det finns heller inte någon uttalad ledningsägare. Systemet är dessutom påkopplat ett annat system, dikningsföretaget Kärra nr 1, utan ha rätt till detta.

I detaljplanen för området från 2009 är det angivet enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att gemensamhetsanläggningar ska bildas för vägar och gemensam dagvattenhantering inom allmän platsmark. Exploatörer i området har av olika anledningar inte gjort det som varit tänkt och avtalat i exploateringsavtal med kommunen. Problemet kräver nu en lösning.

Kommunens åtgärder i området

Sedan 2017 har olika undersökningar och åtgärder utförts. Vi har till exempel filmat dagvattenledningar och rensat diken.

För att få släppa dagvatten till befintligt system krävs tillstånd från befintliga dikningsföretag. En lantmäteriförrättning påbörjades för några år sedan med försök att lösa dessa frågor, men avslutades utan åtgärd 2018. Lantmäteriet prövade möjligheten för utökning, men beslutade att åtgärden inte kunde hanteras genom inrättande av gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen. Om lösningen hade blivit en gemensamhetsanläggning skulle detta inneburit en kostnad för fastighetsägarna i området.

Vi ansökte hos länsstyrelsen om utökning av det befintliga dikesföretaget och markavvattning i januari 2018 för att möjliggöra avvattning i större omfattning än vad som varit tillåtet. Ärendet skickades vidare till mark- och miljödomstolen i juli samma år. Ärendet återkallades senare när utredningar visade att bästa lösningen är att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Kommunen är också, enligt lagen om allmänna vattentjänster, skyldig att inrätta verksamhetsområde för att skydda människor och miljö.

Vi har också ansökt om planändring för detaljplanen från 2009 för att undvika ytterligare byggnation i området, som kan förvärra dagvattensituationen.

Den 15 december 2020 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt Vivab att inrätta verksamhetsområdet.

Så har vi informerat

Vi har tidigare skickat information om dagvattenproblemen i Stråvalla till vägföreningar och fastighetsägare som vi haft kontakt med när vi rensat dike, filmat dagvattenledningar och då översvämningar inträffat i området. Vi skickar gärna information till dig som inte funnits med tidigare på listan och har du tillgång till e-postadress är vi tacksamma om vi kan få den för att hålla dig informerad om vad som händer i ärendet. Hänvisning till kontaktruta längst ner på sidan.

Frågor och svar

Varför kräver inte kommunen att exploatören ska betala?

Frågan är under utredning men kompliceras av att till exempel konkursbon i vissa fall tagit över exploatörers företag.

Varför betalar inte kommunen hela lösningen?

Ansvaret för hantering av dagvatten från fastigheten ligger ytterst hos fastighetsägaren. Om inte kommunalt verksamhetsområde inrättats, skulle istället en gemensamhetsanläggning inneburit en kostnad för dig som fastighetsägare.

Kan jag som fastighetsägare välja att inte ansluta mig?

Ja, om du kan påvisa att fastigheten hanterar dagvattnet utan att det påverkar andra och har en avrinning som också fungerar juridiskt.

Vad innebär detta för mig som har outnyttjad byggrätt?

Du bör med anledning av detta inte sälja, begära avstyckning eller söka bygglov under pågående handläggningstid.

Tillkommande bebyggelse kan prövas igen när dagvattensituationen har utretts och det finns en lösning på ansvar och skötsel.

ikon

Kontakta oss

Exploateringsingenjör

Sara H Dahlström

Telefon: 073-387 85 62

E-post: sara.hallstrom.dahlstrom@varberg.se

Självservice & blanketter