Sök

Friköp av arrenderätter i Apelviken

Som arrendator av fritidsstugetomt i Apelviken berörs du av det principbeslut som fattats av Varbergs kommunfullmäktige 2013-09-17, varigenom du som arrendator ska erbjudas möjlighet att friköpa din arrendetomt.

Många arrendatorer har frågor kring handläggning, värdering och tidsplan. För att tillgängliggöra svaren på många av de vanligaste frågorna har vi satt samman denna information. På denna sida hittar du också protokoll över tagna beslut och de värderingsutlåtanden som levererats som underlag.

Friköp - status mars 2021

Information om nuvarande status för friköp av etapp III, Havs- och Källevägen, har skickats ut till berörda arrendatorer under januari.

Friköpen i Apelviken är uppdelade i 4 etapper, varav försäljning av etapp I, etapp II och etapp IV har genomförts mellan 2016–2019. Under 2020 fick arrendatorerna möjlighet att anmäla intresse för nytt erbjudande om friköp. En ny värdering togs fram för dessa arrendetomter och kommunfullmäktige beslutade 15 december 2020 att erbjuda arrendatorerna möjlighet att friköpa sin arrendetomt. Erbjudandet gäller till och med 30 juni 2021.

För dig som valt att inte friköpa din arrendetomt kommer möjligheten att komma tillbaka. Anmäl gärna ditt intresse för friköp till ks@varberg.se så tar vi med din tomt vid nästa värderingstillfälle.

Etapper

Allmän information om friköp av arrenderätter i Apelviken

Här följer allmän information om friköp av arrenderätter i Apelviken.

Etapper och genomförande

För att kunna hantera friköpen rent administrativt har kommunen delat upp Apelviken i etapper.

  • Etapp I, norr om järnvägen (blå på kartan)
  • Etapp II (lila på kartan)
  • Etapp III (grön på kartan), område ”Havsvägen”
  • Etapp IV (röd på kartan), område ”Vrångabäcken”

Beredning och beslut

I försäljningsprocessen är värderingen av tomterna mycket viktig. Kommunen får inte sälja mark till nivåer under marknadsvärde enligt EU:s statsstödsregler, och ska även enligt det kommunala reglementet förfara med god ekonomisk hushållning. Inför varje friköpsomgång beställs ett värdeutlåtande för berörda arrenderätter i Apelviken av en legimiterad fastighetsvärderingskonsult. Underlaget ligger till grund för de friköpsvärden som kommunfullmäktige har att besluta om innan vi på samhällsutvecklingskontoret kan sända ett faktiskt erbjudande till dig att ta ställning till.

Avstyckning

För att kommunen ska kunna sälja tomterna i Apelviken måste de först avstyckas till fastigheter. Kommunen ansöker om förrättning hos det kommunala lantmäteriet och så snart vi fått tillgång till de nya fastighetsbeteckningarna kan vi sända alla friköpande köpehandlingar för undertecknande och retur. Lantmäteriet är en egen myndighet och kommunen har ingen rådighet över vilken prioritet olika ansökningar får. En förrättning med omkring 140 tomter, motsvarande etapp II, kan pågå en längre tid.

Tomterna styckas av i enlighet med gällande detaljplan, därmed kan det förekomma avvikelser mellan den avstyckade fastighetens gränser och det som du uppfattat vara din arrendetomt. Det finns en del gamla mätningar och markeringar ute i tomtgränserna och de är rester från en inmätning som gjordes innan detaljplaner upprättades för Apelvikens stugområden. När detaljplanerna sedan tillkom har det skapats utrymme för avvikelser mellan det gamla och det nya. Konkret kan det innebära att ditt staket eller häck hamnar på grannens fastighet, eller vice versa.

Köpehandlingar

När förrättningen har vunnit laga kraft och du mottagit och returnerat undertecknade köpehandlingar, samt debiterats köpeskillingen, upprättas ett köpebrev som kvittens på ditt förvärv.

Båda köpehandlingarna använder du sedan för att söka lagfart på din fastighet. Detta görs hos lantmäterimyndigheten och ansökningshandlingar finns tillgängligt på deras hemsida. Som köpare har man tre månader på sig att söka lagfart efter att fastigheten tillträtts.

Arrendefaktura

Arrendefakturan kommer att sändas som vanligt varje år. Skulle vi hinna genomföra en försäljning av din tomt kommer eventuell överskjutande arrendeavgift att återbetalas.

Övrigt

Under hanteringen av tidigare etapper har det inkommit många frågor angående mätpunkter, häckar, träd, gränser och byggnader som ett resultat av de markeringar som satts ut av lantmäteriet. Lantmäteriets uppdrag var då, som nu, att stycka av era arrendetomter i enlighet med gällande detaljplan. I kommunikation med berörda har kommunen varit noga med att upplysa om att den färdiga fastigheten kan komma att avvika från tidigare arrendetomts gränser. I några fall har tomtgränserna kommit att avvika mer från rådande ”hävd” d.v.s. avvikit från den tomtyta som arrenderats och konkreta frågor rörande de nya gränserna har framförts.

Frågor och svar:

Vem ansvarar för flytt av staket, murar, häckar m.m.?

Varbergs kommun kan inte leverera ett standardsvar på denna typ av frågor och kan inte ta på sig rollen att medla i eventuella oenigheter, privatpersoner emellan. Förhoppningen är att du och dina grannar kan komma fram till konstruktiva lösningar om hur ni skall gå tillväga och hjälpas åt.

Grannens tomt är större, varför har vi fått samma värde?

I uppdraget att värdera ett stort antal tomer inom samma område, med utgångspunkt i ett marknadsvärde, är det relevant att arbeta med ett ”normaltomtvärde”. Det med utgångspunkt i att tomterna ligger samlat i ett avgränsat, geografiskt område och trots små olikheter i yta och beskaffenhet sannolikt skulle värderas lika av marknaden.

Hur påverkar dagvattenhanteringen värdet på min tomt?

De tomter som ligger på mark med höjdläge lägre än 2,5 meter över havsytan har fått ett justerat markvärde med 10 procent.

Jag har byggnad utanför tomtgräns, är arrende möjligt?

Svaret på den frågan är tyvärr, nej. Det kommer inte upprättas några arrendeupplåtelser för dessa ändamål då det inte är meningen att det ska förekomma inslag av byggnation på mark avsedd som natur.

Till ovanstående fråga hör faktum att detaljplanen inte till alla delar är genomförd. Meningen är att naturytorna, liksom gatumarken, skall förvaltas av en samfällighetsförening. Som det ser ut i dag saknas en god förvaltning av naturmarken, ansvaret för den följer fastighetsägandet och det saknas en samordning. Varbergs kommun kommer att ansöka om anläggningsåtgärd hos lantmäteriet för att genomföra denna sista del av detaljplanen. Detta innebär att det blir ni som bor inom detaljplaneområdet som gemensamt kommer att ha rådighet över marken och ansvaret för framtida förvaltning.

Vi vill därför gärna uppmana dig som har byggnader utanför tomtgräns att antingen flytta in dem på din fastighet, eller ta bort dem. Oavsett kommunal eller samfällighets förvaltning, kommer frågan om borttagande av byggnaderna bli en realitet.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för mark och exploatering

ks@varberg.se

Självservice & blanketter