Sök

Samråd muddring Galtabäcks hamn

Varbergs kommun planerar att muddra hamnen och inseglingsrännan i Galtabäck. I hamnen sker en uppgrundning, vilket har skapat ett behov av muddring för att behålla tillräckligt djup för båtarna i hamnen.

För att genomföra muddring krävs en tillståndsprövning för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Inseglingsrännan ligger i anslutning till och inom två Natura 2000-områden och ansökan kommer även omfatta en prövning enligt Natura 2000-bestämmelserna.

Inom ramen för en tillståndsprövning krävs en samrådsprocess. Syftet är att tidigt informera berörda, redovisa omfattning och utformning samt att kortfattat beskriva den förutsedda miljöpåverkan. Varbergs kommun inbjuder härmed till skriftligt kompletterande samråd gällande lagligförklaring av och muddring i Galtabäcks hamn.

Inbjudan till samråd

Information om verksamheten har skickats ut på samråd mellan den 12–28 maj 2021. De synpunkter som inkom i första samrådet har tagits in och kommer hanteras i kommande tillståndsansökan och behöver inte lämnas på nytt. Samrådsunderlaget har kompletterats med underlag för en lagligförklaring av hamnen.

Samrådsunderlag

Till samrådet har ett uppdaterat samrådsunderlag upprättats, med en beskrivning av lokalisering, projektförutsättningar, planerade verksamheter, den förutsedda miljöpåverkan samt preliminärt innehåll och övergripande utformning av kommande miljökonsekvensbeskrivning:

Komplettering Samrådsunderlag Pdf, 4.4 MB. (Pdf, 4.4 MB)

Lämna synpunkter

Du har nu möjlighet att lämna skriftliga synpunkter kring det aktuella projektet. Under samrådstiden, som pågår till och med den 23 dec 2021 kan dessa skickas till rifat.dibrani@varberg.se eller skickas till Östra Långgatan, 432 45 Varberg. Ange att ärendet rör "Galtabäcks hamn" i din skrivelse.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram inför ansökan om tillstånd. MKB tillsammans med ansökan lämnas sedan in till Mark- och miljödomstolen.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Projektledare
Rifat Dibrani

Hamn- och gatuförvaltningen

rifat.dibrani@varberg.se

Självservice & blanketter