varningsikon

2024-02-26

Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Tisdagen den 27 februari kan det stundtals vara svårt att nå varberg.se och våra andra webbplatser på grund av att vi lanserar en ny version av vår webbplats. Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta orsakar.

Läs mer om Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Sök

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är produkter som används för att till exempel skydda växter mot skadegörare eller för att bekämpa organismer som är skadliga för människors eller djurs hälsa. Det kan handla om ogräsmedel eller insektsmedel. Här får du som använder bekämpningsmedel mer information om vad du behöver tänka på.

Bekämpningsmedel innehåller många gånger miljöfarliga ämnen och det är därför viktigt att användningen minskar eftersom de miljöfarliga ämnena är svåra att bryta ned. För att minska risken för att människor eller miljö skadas ska du främst välja mekaniska, termiska eller biologiska metoder för växtskydd eller skadedjursbekämpning.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel bör bara ske när det är absolut nödvändigt och när andra metoder inte är praktiskt möjliga eller ekonomiskt försvarbara.

Bekämpningsmedel måste vara godkända

För att du ska få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen, och förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer. Det ska också framgå vilken klass medlet tillhör. Klassen avgör vem som får använda bekämpningsmedlet: klass 1 och klass 2 är bara för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av var och en. Du kan se vilka medel som är godkända i bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats..

Ansökan, anmälan, underrättelse och dispens

Du som bedriver verksamhet och använder bekämpningsmedel måste i vissa fall göra en anmälan, söka tillstånd eller dispens hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på kommunen. Nedan hittar du mer information om vad som gäller för olika typer av spridning.

Spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark i vattenskyddsområde

Du måste ha tillstånd från kommunen om du vill använda kemiska växtskyddsmedel på jordbruksmark inom vattenskyddsområde.

Du ansöker om tillstånd genom att skicka in en ansökningsblankett med uppgifter om bland annat var du ska sprida, vem som ska utföra spridningen och information om spridningsutrustningen.

Spridning på annan mark än jordbruksmark

Om du vill använda kemiska växtskyddsmedel yrkesmässigt på annan mark än jordbruksmark kan du behöva anmäla det eller ansöka om tillstånd. Inom vattenskyddsområde ska du alltid ansöka om tillstånd.

Tillstånds- och anmälningsplikten gäller inte bekämpning som har karaktär av punktbehandling eller som har så begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Du behöver ansöka om tillstånd när du yrkesmässigt vill använda växtskyddsmedel:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • på vägområden samt på grusytor och andra ytor som lätt släpper igenom vätska.
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Du behöver anmäla att du yrkesmässigt vill använda växtskyddsmedel:

  • på vägområden.
  • för att förhindra spridning av invasiva arter, eller karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen.
  • på banvallar.
  • inom områden som har en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

  Om du inte anmäler eller ansöker om tillstånd

  Om miljö- och hälsoskyddsförvaltningen upptäcker att du har utfört kemisk bekämpning utan att ha anmält eller ha tillstånd, kan det leda till att du får betala en miljösanktionsavgift eller bli åtalsanmäld.

  Förbud mot kemisk bekämpning inom vissa områden

  Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att sprida kemiska växtskyddsmedel inom vissa områden. Förbudet gäller både yrkesmässig och privat användning:

  • på tomtmark för bostadshus
  • på skolgårdar och gårdar till förskolor och på lekplatser.
  • i parker och trädgårdar och andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.
  • på krukväxter i trädgårdar
  • inom koloniträdgårdsområden
  • i växthus som inte används yrkesmässigt
  • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och dylikt

  Kemikalieinspektionen har beslutat om undantag från förbudet för vissa verksamma ämnen i växtskyddsmedel som bedöms medföra låg risk för människors hälsa och miljön. På Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa om vilka ämnen som undantas från förbudet.

  Möjlighet till att söka dispens från förbudet

  Det finns en möjlighet att söka dispens från förbudet, t.ex. för att förhindra etablering och spridning av invasiva, främmande arter.

  Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om du vill ansöka om dispens.

  Användning av biocider

  Om du yrkesmässigt sprider en biocidprodukt, till exempel råttgift eller insektsgift, på en plats som allmänheten har tillträde till ska du i samband med spridningen eller snarast därefter skicka en underrättelse till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

  Du som sprider biocidprodukter ska dessutom informera om bekämpningen på väl synliga anslag om allmänheten har tillträde till platsen.

  Du kan använda vår blankett för att göra underrättelsen om du vill. Många saneringsfirmor har egna mallar och det går bra att skicka in deras. Underrättelsen ska skickas till mhn@varberg.se.

  Skyddsavstånd

  När du sprider växtskyddsmedel utomhus finns det särskilda skyddsavstånd som du måste följa:

  • Dagvattenbrunnar: 2 meter
  • Dammar och vattendrag: 6 meter
  • Dricksvattenbrunnar: 12 meter

  Mer information

  De myndigheter som ansvarar för regler kring användning av bekämpningsmedel är Jordbruksverket Länk till annan webbplats., Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats. och Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

  Lagstiftning

  ikon

  Kontakta oss

  Kontakt

  Kontaktinformation

  Självservice & blanketter