Sök

Riskområden för fosforläckage

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har låtit ta fram ett verktyg för att identifiera riskområden för fosforläckage på åkermark i Varbergs kommun, det så kallade ”fosforverktyget” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Kort sammanfattat kan man säga att kartverktyget visar vart det är störst risk för transport av fosfor från åkermark till öppet vatten genom ytavrinning och vattenerosion ”fosforläckage”. Kartan är en teoretiskt framtagen karta och den tar hänsyn till marklutning, jordarts- och nederbördsförhållanden.

Beskrivning

De blåmarkerade ytorna på kartan är så kallade riskområden och visar var det ansamlas vatten i terrängen, och om dessa ytor sammanfaller med diken, vattendrag eller dräneringsbrunnar så finns det skäl att vidta åtgärder för att förhindra ytavrinning.

De blåmarkerade ytorna kan också visa var man kan befara att en erosionsbenägen jordart kan utsättas för intern erosion. Om en lerhaltig mark är täckdikad kan intern erosion leda till ett läckage av partikelbunden fosfor genom dräneringssystemet.

Flödeslinjerna, pilarna, visar vilken väg ytvattnet tar genom landskapet.

Syfte

Det övergripande syftet med verktyget är att det skall kunna tillämpas för att så kostnadseffektivt som möjligt minska fosforförluster till ytvatten inom vattenförekomster som inte uppnår god vattenstatus med avseende på fosfor.

Bakgrund till skiktet

Det digitala materialet ”Fosforverktyget” har tagits fram av Ekologgruppen i Landskrona i samarbete med Laholms kommun som en del i ett EU-finansierat LOVA-projekt med inriktning på metodutveckling för att åtgärda övergödningsproblem. Fosforverktyget har varit en del i projektet ”Vattendirektivet Lantbrukstillsyn” som genomfördes av de Halländska miljökontoren under 2013-2014.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter