Sök

Egenkontroll för miljöfarliga verksamheter

Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på miljön. Egenkontroll är också ett sätt att se till att verksamheten följer de lagkrav som finns.

Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera verksamheten så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs. Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. 

Kravet på egenkontroll gäller även förebyggande, det vill säga redan när det finns risk för olägenhet.

Ansvar

Den som bedriver en verksamhet eller utför åtgärder är ansvarig för egenkontrollen. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap anpassad till verksamheten som krävs för att skydda omgivningen.

Du som verksamhetsutövare utformar själv ditt kontrollprogram och ser till att det efterföljs. Du gör det bättre än myndigheterna eftersom ingen annan känner till din verksamhet lika bra som du.

Har du personal så engagera alla i kontrollen. Det medför bättre arbetsmotivation och därmed större ansvarstagande för kvaliteten.

Dokumentation

Egenkontrollen ska kunna redovisas när myndigheten kommer på tillsynsbesök. Därför är det viktigt att dokumentera till exempel ansvar, rutiner och driftstörningar.

Krav på egenkontroll

Egenkontroll ska finnas så snart en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken, vilket den gör om det finns risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. Detta innebär att en komplex verksamhet som medför stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än en verksamhet som är enkel eller innebär en liten risk för miljön.

För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Enligt egenkontrollförordningen ska en verksamhetsutövare:

  • Ha en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret.
  • Upprätta rutiner för fortlöpande kontroll.
  • Göra regelbundna undersökningar och riskbedömningar utifrån hälso- och miljösynpunkt. Resultatet ska dokumenteras.
  • Ha en förteckning över de kemiska produkter som används inom verksamheten och som kan innebära en risk ur hälso- och miljösynpunkt.
  • Tänk på att även tillfälliga verksamheter omfattas av kravet på egentkontroll.

Mer information

I informationsbladet Miljöbalkens krav på egenkontroll Pdf, 376.2 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vad som gäller. Där finns också en praktisk checklista för alla verksamheter.

Vill du veta mer kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen eller din branschorganisation.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter