Sök

Avgifter för livsmedelskontroll

Huvudtanken är att kontrollmyndighetens kostnader för offentlig kontroll ska täckas av en årlig avgift som tas ut från alla livsmedelsföretag för den ordinarie kontrollen.

Livsmedelsverket har tagit fram en modell för riskklassning av livsmedelsanläggningar. Modellen hjälper kontrollmyndigheterna att uppfylla kravet på en riskbaserad kontroll.

Varbergs kommun följer Livsmedelsverkets modell om årlig kontrolltid beroende på anläggningens riskklass samt den av kommunen beslutade timavgiften.

Avgiftens storlek svarar mot den kostnad som den offentliga kontrollen över företaget medför.

Läs mer på Livsmedelsverkets sida för riskklassning av anläggningar efter primärproduktion Länk till annan webbplats..

Avgift för registrering

Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en registreringsavgift enligt kommunfullmäktiges beslut för kontroll inom livsmedel och foderområdena.

Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter