Sök

Dricksvattenanläggningar

Dricksvattenanläggningar är vattenverk och distributionsanläggningar.

Vattenverk är en anläggning för dricksvattenförsörjning som uppfordrar, bereder och distribuerar dricksvatten till sina kunder.

Distributionsanläggning är sådan anläggning som består av rörledningar, pumpar, reservoarer eller liknande rörutrustning för distribution av dricksvatten och som förser sina kunder med dricksvatten, till exempel samfälligheter som har och ansvarar för eget dricksvattenvattennät.

Registrering av dricksvattenanläggningar

Krav på registrering av dricksvattenanläggningar hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gäller:

  • anläggningar som i genomsnitt tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten/dygn eller försörjer mer än 50 personer med dricksvatten.
  • livsmedelsanläggningar, kommersiella eller offentliga, till exempel butiker, vårdhem, förskola, caféer och bygdegårdar, som har egen brunn och använder brunnsvatten i verksamheten.
  • Fartyg som använder dricksvatten där reningssystem finns ombord och används.

För att registrera dricksvattenanläggning ska du fylla i och skicka in ifylld anmälningsblankett Länk till annan webbplats. till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter att anmälan om registrering inkommit till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Observera att registreringen är kopplad till livsmedelsföretagaren. Om du säljer din verksamhet måste därför den nya ägaren registrera verksamheten i god tid innan övertagandet. Även om du gör en bolagsändring, till exempel omvandlar din enskilda firma till ett aktiebolag, krävs ny registrering i förväg eftersom det innebär en ny juridisk person.

Lagkrav

Dricksvattenanläggningar som ska registreras omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten Länk till annan webbplats. (SLVFS 2001:30).

Föreskrifterna gäller hanteringen av och kvaliteten på dricksvatten, oavsett om denna ingår i en yrkesmässig verksamhet eller inte.

Den som registrerar en dricksvattenanläggning måste enligt föreskrifterna göra:

  • en faroanalys – bedömning av faror och risker i samband med uppfordring, beredning och distribution av dricksvatten och,
  • ett undersökningsprogram för regelbundna kontroller av dricksvattenkvalitet. Programmet ska bland annat innehålla frekvenser för normal undersökning respektive utvidgad undersökning av dricksvatten samt provtagningspunkter.

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen ska efter en granskning fastställa faroanalysen och undersökningsprogrammet.

Den som ansvarar för dricksvattenanläggningen ska se över undersökningsprogrammet minst var femte år.

Dricksvattenanläggningen ska, när det är nödvändigt, uppfylla kraven i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Kraven gäller bland annat för lokaler, utrustning, livsmedelsavfall, skadedjur, personlig hygien, utbildning.

Mer information om dricksvattenanläggningar kan hittas på Livsmedelsverkets sidor för dricksvatten Länk till annan webbplats. samt regler om dricksvatten Länk till annan webbplats..

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter