Sök

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten, och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Det ställs en hel del krav på miljöfarliga verksamheter, bland annat ska alla företag bedriva egenkontroll.

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet?

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, eller söka ett tillstånd hos Länsstyrelsen. För att göra en anmälan kan du fylla i blanketten Anmälan enligt 9 kapitlet miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skicka in den till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

För att få reda på om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig kan du titta i miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats., där framgår om din verksamhet är en A, B eller C verksamhet.

  • A-verksamheter ska ha mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö-och hälsoskyddsnämnden.

En anmälan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten startar. Att få tillstånd från Länsstyrelsen tar betydligt längre tid. Tänk på att du inte får påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen. 

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan.

Om verksamheten byter ägare ska miljö- och hälsoskyddsnämnden informeras snarast. I vissa fall betyder det att den nya verksamhetsutövaren ska lämna in en anmälan enligt 9 kapitlet miljöbalken, även om inga större ändringar av verksamheten har skett. I andra fall kan man använda blanketten Upplysning om ny verksamhetsutövare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljörapport​

Om du bedriver en tillståndspliktig verksamhet ska du varje år, senast den 31 mars, lämna en miljörapport över föregående års verksamhet till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om miljörapporten kommer in för sent kan det leda till miljösanktionsavgift.

Påföljder

​Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en straffavgift som ska betalas för vissa förseelser. Pengarna går till staten men det är tillsynsmyndigheten som beslutar om att utdöma miljösanktionsavgift.

Exempel på förseelser för vilka miljösanktionsavgift ska betalas är:

  • att inte följa vissa föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, till exempel föreskrift om att lämna miljörapport.
  • att inte upprätta transportdokument för transport av farligt avfall.

Böter eller fängelse

Man kan dömas till böter eller fängelse för vissa överträdelser av miljöbalken, till exempel för miljöbrott, otillåten verksamhet och nedskräpning.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll.

I tillsynen kan vi granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner. Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter inspekteras årligen, eller i vissa fall med ett intervall om tre år.

I tillsynen ingår också bland annat handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Förvaltningen har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder.

Om förvaltningen misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter