varningsikon

2024-02-26

Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Tisdagen den 27 februari kan det stundtals vara svårt att nå varberg.se och våra andra webbplatser på grund av att vi lanserar en ny version av vår webbplats. Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär detta orsakar.

Läs mer om Uppdatering av varberg.se den 27 februari

Sök

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten, och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Det ställs en hel del krav på miljöfarliga verksamheter, bland annat ska alla företag bedriva egenkontroll.

Planerar du att starta eller göra ändringar i en miljöfarlig verksamhet?

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, eller söka ett tillstånd hos Länsstyrelsen. För att få reda på om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig kan du titta i Länk till annan webbplats.miljöprövningsförordningen, där framgår om din verksamhet är en A, B eller C verksamhet.

Miljöprövningsförordning (2013:251) | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

  • A-verksamheter ska ha mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljö-och hälsoskyddsnämnden.

Anmälan till kommunen

En anmälan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten startar. Att få tillstånd från Länsstyrelsen tar betydligt längre tid. Tänk på att du inte får påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen.

Om du vill göra en förändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det tillstånd från Länsstyrelsen, såvida det inte bara handlar om en mindre förändring. Då kan det räcka med en anmälan till kommunen.

Använd vår e-tjänst nedan för att:

  • anmäla ny miljöfarlig verksamhet.
  • lämna information om ägarbyte/övertagande av verksamhet.
  • meddela förändringar i en befintlig miljöfarlig verksamhet.
  • lämna information om att verksamheten upphör.

Om man kan anses vara sakägare i de anmälningsärenden som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen handlägger har man rätt att yttra sig över den inkomna anmälan. Vanligtvis är yttrandetiden tre veckor.

Verksamheter där anmälan inte krävs

Det finns även miljöfarliga verksamheter som inte behöver lämna in en anmälan innan den påbörjas, så kallade U-verksamheter. Även om de inte är anmälningspliktiga måste de ändå följa miljöbalkens regler och tillsyn kan utövas av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Miljörapport​

Om du bedriver en tillståndspliktig verksamhet ska du varje år, senast den 31 mars, lämna en miljörapport över föregående års verksamhet till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om miljörapporten kommer in för sent kan det leda till miljösanktionsavgift.

Påföljder

​Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en straffavgift som ska betalas för vissa förseelser. Pengarna går till staten men det är tillsynsmyndigheten som beslutar om att utdöma miljösanktionsavgift.

Exempel på förseelser för vilka miljösanktionsavgift ska betalas är:

  • att inte följa vissa föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, till exempel föreskrift om att lämna miljörapport.
  • att inte upprätta transportdokument för transport av farligt avfall.

Böter eller fängelse

Man kan dömas till böter eller fängelse för vissa överträdelser av miljöbalken, till exempel för miljöbrott, otillåten verksamhet och nedskräpning.

Tillsyn

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll.

I tillsynen kan vi granska rapporter och göra föranmälda eller oanmälda inspektioner. Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter inspekteras årligen, eller i vissa fall med ett intervall om tre år.

I tillsynen ingår också bland annat handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Förvaltningen har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder.

Om förvaltningen misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter