Sök

PCB

PCB är ett giftigt ämne som kan finnas i bland annat fog- eller golvmassor i byggnader som är uppförda eller renoverade från år 1956 och fram till 1973 då det förbjöds, samt i fönster fram till 1980.

PCB (polyklorerade bifenyler) är ett av de värsta miljögifterna vi känner till. Det påverkar immunförsvar, nervsystem, cancerutveckling och fortplantning. PCB är mycket svårt att bryta ned och halterna ökar uppåt i näringskedjorna.

Krav på inventering

Inventering av fog- och golvmassor

Enligt PCB-förordningen ska fastighetsägare till byggnad eller annan anläggning uppförd eller renoverad under åren 1956-1973 undersöka förekomst av PCB i fog- och golvmassa. Alla typer av anläggningar omfattas av kraven, exempelvis flerbostadshus, transformatorstationer, broar, pumpstationer och vattenreservoarer.

Om höga halter PCB hittas är du som fastighetsägare ansvarig för att en sanering görs.

De flesta privata småhus/villor omfattas inte av reglerna, men det kan finnas PCB även i dessa. Därför är det är bra om du som villaägare tänker på detta om du ska renovera ett hus. där det kan finnas PCB.

Inventering av isolerglasrutor (fönster)

PCB kan även finnas i svenska isolerrutor från perioden 1956-1973 och i importerade till och med ca 1980. Även isolerglasrutor ska finnas med i inventeringen tillsammans med information om hur man har bedömt om isolerglasen kan innehålla PCB. Den som äger en byggnad med isolerrutor som innehåller PCB ska se till att de är tydligt märkta.

Notera att det på fönster kan finnas fönsterkitt som innehåller både asbest och PCB. Då kan man behöva utföra en asbestsanering först.

Inventering av PCB-varor

Även till exempel transformatorer, kondensatorer och oljor kan innehålla PCB och ska därmed inventeras. Den som äger en byggnad med PCB-varor ska se till att de är tydligt märkta så att de senare tas om hand på rätt sätt när de plockas ner och blir avfall.

Tidplan för sanering​

Alla fog- och golvmassor med PCB-halter över 500 ppm ska egentligen redan ha sanerats. Om sådana upptäcks nu ska de saneras omgående. Undantaget är fogar som har sanerats och ersatts efter utgången av 1998, men som har blivit återsmittade. Dessa ska istället saneras senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Vad gäller fog- och golvmassor med lägre halt PCB (50-500 ppm) ska dessa avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Anmäl sanering

Sanering av PCB är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till miljö-och hälsoskyddsförvaltningen. Enligt förordningen om PCB ska anmälan om sanering ske senast tre veckor före start, men kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i god tid före saneringen. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen. 

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter