Sök

Lämna anbud

Varbergs kommun eftersträvar en öppen dialog med våra leverantörer och anbudsgivare. Kontakta oss gärna om ni har frågor angående upphandlingar.

Pågående upphandlingar

Se vilka upphandlingar som Varbergs kommun gör just nu.

Viktigt att tänka på när du ska lämna anbud:

  • Läs förfrågningsunderlaget i god tid så att ni hinner ställa frågor som rör innehållet.
  • Läs också omgående eventuellla kompletteringar samt frågor och svar som kommer under anbudstiden.
  • Påpeka eventuella brister i underlaget som kommunen uppenbart "missat" eller inte haft kännedom om. Ställ skriftligt frågor om något är oklart.
  • Tänk på att reservationer är svåra att hantera och kan medföra att anbudet måste förkastas. Det är bättre att ställa frågor eller begära förtydliganden under anbudstiden.
  • Notera sista datum för mottagande av anbud samt andra viktiga datum.
  • Behöver ni förlängd anbudstid, ansök om detta i tid och inte sista dagarna före anbudstidens utgång.
  • Lämna anbudet enligt de anvisningar som beskrivs i förfrågan, gör inte egna lösningar.
  • Om svarsblanketter finns med i förfrågningsunderlaget används dessa. I normalfallet upphandlar vi och vill ha in era anbudssvar via Tendsig/Opic.se. Följ strukturen. Om du gör detta underlättas vårt arbete och risken för att vi missar viktig information minskar.
  • Säkerställ att anbudet inkommer i rätt tid. Ett för sent inkommet anbud får inte antas utan det förkastas.

Rättelser

Förfrågningsunderlagen kan rättas eller kompletteras under anbudstiden. Ange rätt e-post för kontakt under anbudstiden.

Sekretess

Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslut har fattats. Därefter behandlas inkomna anbud i enlighet med offentlighetsprincipen. Önskar anbudsgivare sekretessbelägga hela eller delar av sitt anbud så ska detta framgå tydligt och vilka skäl som åberopas.

Överklagande

Ett beslut om tilldelning av kontrakt i upphandling kan överklagas genom en så kallad överprövning i Förvaltningsrätten i Göteborg.
Detta kan göras av leverantör som anser att det har begåtts felaktigheter i själva upphandlingsförfarandet i en pågående upphandling. Anser förvaltningsrätten att leverantören haft grund för sin klagan kan det leda till att upphandlingen stoppas och allt måste göras om.
Är upphandlingen avslutad men leverantören anser att ett felaktigt beslut har fattats så kan leverantören stämma den upphandlande enheten. Leverantören skall då vända sig till tingsrätten och begära skadestånd. Det är då upp till leverantören att bevisa att den lidit skada genom att avtal tecknats med annan leverantör.

Den myndighet som skall bevaka att den offentliga upphandlingen går rätt till är Konkurrensverket.
Verket undersöker hur offentliga organisationer sköter sin upphandling, besvarar frågor från allmänhet och upphandlare med mera.
Upptäcks felaktigheter i en upphandling så är det emellertid svensk domstol som tar upp fallet.

ikon

Kontakta oss

Upphandlingsavdelningen

Självservice & blanketter