Sök

Holmagärde - Varbergs nya entré

Bild på åker vid Holmagärde gård

Längs med E6 och i direkt anslutning till staden ligger Varbergs nya verksamhetsområde - i absolut bästa läge. Här väntar cirka 34 hektar mark på att tas i bruk av stora och små företag.

Marken i anslutning till trafikplats E6/Värnamovägen har ett attraktivt läge, och är utpekat som framtida verksamhetsområde i den Fördjupade översiktsplanen för stadsområdet. Marken är avsedd till att möjliggöra utbyggnad av verksamheter så som industri, lager, kontor m.m.

Tomternas storlek kommer att variera mellan 2 000 och 30 000 kvadratmeter. Här finns alltså plats för allt från det lilla företaget till det riktigt stora.

Detaljplanen för området har fastställts av kommunen. Projektering pågår för utbyggnad av gator och vatten- och avloppsledningar. Även fjärrvärme, elkablar och fiberledningar projekteras.

Aktuellt i projektet

Byggnationen av gator, vatten och avlopp med mera kommer att pågå från sensommaren 2019 till vintern 2020/21. Ny cirkulationsplats kommer att anordnas på väg 153 strax öster om Holmagärde gård. Denna samordnas med en ny utfart från Kardanvägen, befintlig infart till Kvarnagårdens industriområde (Tankvägen) tas bort. Även befintlig in/utfart från Holmagärde gård tas bort. Befintlig förbindelse ner mot Klockaregården/Skultagården stängs av och görs om till gång- och cykelväg.

Stor efterfrågan

Det finns en stor efterfrågan på central industrimark i Varberg. Många företagare har redan hört av sig och satt upp sig på intresselistan. Detta är dock ingen turordningslista utan kommunen kommer att göra ett urval, detta för att verksamheterna ska bli så varierande och passande för området som möjligt.

Är du intresserad av en tomt? Mejla till markförvaltare Leif Andersson och låt oss få veta:
Företagets namn, verksamhet, kontaktperson, e-post och telefon samt önskat antal kvadratmeter.
Vi kommer att höra av oss till alla på listan.

Karta över planområde Holmagärde Östra

Attraktivt läge

Holmagärde har ett attraktivt läge. Avfarten till E6 ligger ett stenkast bort, samtidigt som området kopplas ihop med staden och Kvarnagårdens samt gamla Holmagärdes verksamhetsområden.

Port från öster

Området kommer att bli Varbergs nya entré österifrån. Därför kommer det ägnas särskild uppmärksamhet på gestaltning och utformning – speciellt på de byggnader som har skyltläge längs med E6 och Värnamovägen. Det ska se trevligt och enhetligt ut!

Ingen detaljhandel

Det finns goda förutsättningar att skapa en varierad verksamhetsstruktur i Holmagärde. Området är till för industri, kontor med mera. Detaljhandel får inte tillkomma i verksamhetsområdet, enligt kommunens handelpolicy. Handel med skrymmande varor kan efter prövning förläggas till området.

Varierad verksamhetsstruktur

Det nya verksamhetsområdet består av cirka 34 hektar kvartersmark, lika med 68 fotbollsplaner. Den tillåtna byggnadsarean är hälften av detta. Det är tillåtet att bygga mer än en våning, speciellt i områdena ut mot de större vägarna.

Ortofoto över Holmagärde

Holmagärde gård

Holmagärde gård låg ungefär mitt emellan Holmagärde och Kvarnagårdens verksamhetsområden. Gårdsbebyggelsen var i dåligt skick och är riven. Möjligen kan man utgå från gårdens struktur för att skapa en attraktiv miljö som skiljer sig från resten av området, som man till exempel gjort med Lindbergs skola.

Befintlig vegetation skall sparas som ett grönt inslag i denna del. Området där gården legat, och runt omkring, kan komma att utformas som en knutpunkt. Här skulle det vara möjligt att anlägga till exempel restaurang, företagshotell eller konferensanläggning.

Mer information

Vill du ha mer detaljerad infomation om området till exempel bakgrund, utredningar med mera? Då kan du gå till sidan Aktuella program och planer, där finns alla handlingar i ärendet.

ikon

Kontakta oss

Markförvaltare

Leif Andersson

Samhällsutvecklingskontoret

0340-882 23

leif.andersson3@varberg.se


Näringslivs- och destinationskontoret

Joakim Nilsson, 0340-86 817

joakim.nilsson@varberg.se

Självservice & blanketter