Sök

Cisterner

Du som äger en cistern för olja, diesel eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Vad kan hända?

Cisterner och ledningar blir med tiden utsatta för skador. Stålcisterner kan rosta och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen. Oljeutsläpp från en läckande cistern kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Det är svårt att själv bedöma och se i vilket skick en cistern är. Läckage kan vara svårupptäckta och följderna kan bli dyra saneringskostnader.

Vem är ansvarig?

Du som äger en cistern är ansvarig för hanteringen och är skyldig att känna till vilka bestämmelser som gäller. Vid en eventuell olycka finns det risk för åtalsanmälan om det visar sig att reglerna inte följts.

Bestämmelser

I Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2003:24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns bestämmelser om bland annat installation och kontroller av cisterner för lagring av brandfarliga vätskor. Föreskrifterna är till för att skydda miljön och minska oavsiktliga utsläpp.

Nyinstallation

Om du planerar att installera en cistern ska du i de flesta fall informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i god tid innan installationen.

Använd blankett för nyinstallation eller ändrad placering av cistern.PDF (pdf, 100.8 kB) Du kan också använda e-tjänsten Nyinstallation eller ändrad placering av cisternlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Krav på att informera tillsynsmyndigheten vid installation gäller om cisternen;

  • rymmer mer än 1 kubikmeter och cisternen eller dess rörledningar är placerade i mark
  • rymmer mer än 1 till max 10 kubikmeter och är placerad utomhus ovan mark

Inget krav på information gäller för cisterner som är placerade inomhus ovan mark, såsom villacisterner.

Inom vattenskyddsområde gäller speciella regler. Du ska då informera miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja. Använd samma blankett som ovan.

Tillstånd

Om du hanterar större volymer brandfarliga vätskor, eller om de lagrade vätskorna har en låg flampunkt, kan tillstånd krävas innan du installerar din cistern. Om tillstånd krävs regleras i föreskriften MSBFS 2013:3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökan om tillstånd görs hos Räddningstjänsten Väst.öppnas i nytt fönster Tänk på att oavsett om tillstånd krävs eller ej ska hanteringskraven alltid följas.

För hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C, till exempel diesel och eldningsolja, i lantbruksverksamhet krävs inget tillstånd.

När krävs cisternkontroll?

Din cistern ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan;

  • efter tillverkning
  • vid installation, innan cisternen tas i bruk
  • vid återkommande kontroll
  • om cistern eller rör-/slangledning skadas, ändras, genomgår en större reparation, används under nya förhållanden eller flyttas

Återkommande kontroll

Det är ditt ansvar som cisternägare att se till att din cistern kontrolleras regelbundet. Cisterner i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter och cisterner ovan mark som rymmer mer än 1 till max 10 kubikmeter ska kontrolleras var 12e eller 6e år. Hur ofta din cistern ska kontrolleras beror på vilken typ av rostskydd den har. 

För större cisterner gäller andra krav som regleras i föreskriften MSBFS 2014:5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet.

Vem får utföra kontroller?

Endast ackrediterade kontrollorgan får installera och kontrollera din cistern. Ett ackrediterat kontrollorgan har granskats och godkänts av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).

SWEDAC ger årligen ut en förteckning över alla ackrediterade företag.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har en förteckning över vilka ackrediterade företag som finns i regionen.

Kontrollrapport

Spara kontrollrapporten som du får efter den återkommande kontrollen. Vid förfrågan ska du kunna visa den för personal från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Cistern som tas ur bruk

När du inte längre ska använda din cistern måste cisternen och rörledningar tömmas och rengöras. Cisternen ska i första hand tas bort eller, om det inte är möjligt, göras obrukbar. Påfyllningsrör och avluftningsledning måste i så fall tas bort så att cisternen inte kan återfyllas av misstag.

När du tagit din cistern ur bruk, fyll i och skicka blankett för cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur brukPDF (pdf, 113.3 kB)  till miljö-och hälsoskyddsförvaltningen. Du kan också använda e-tjänsten Cistern och rörledningar som varaktigt tas ur bruklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

För mer information om cisterner läs broschyren Vad händer med din cisternöppnas i nytt fönster. I broschyren står det att kontrollrapport efter genomförd återkommande kontroll ska skickas in till kommunen. Detta är numera inaktuellt och det räcker med att spara rapporten.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se


Räddningstjänsten Väst

Stormhallsvägen 1, Varberg

010-219 30 00

rvast@rvast.se

ikon

Självservice & blanketter