Sök

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i luftkonditioneringsanläggningar, kylskåp, frysar och värmepumpar. Ett stort antal ämnen kan användas som köldmedium. Vissa köldmedier har en negativ miljöpåverkan genom att de bryter ner ozonskiktet och fungerar som växthusgaser.

Om du bedriver en yrkesmässig verksamhet och du har en anläggning med fluorerade växthusgaser (HCFC eller HFC) som köldmedia måste du följa regler om bland annat installation, läckagekontroll och rapportering. 

Det finns miljövänligare alternativ än HCFC och HFC, till exempel koldioxid som du bör överväga vid val av köldmedium i din anläggning.

Lagstiftning

Lagstiftningen som främst reglerar köldmedier är den så kallade F-gas förordningen och den svenska förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Miljösanktionsavgifter (se nedan) finns reglerade i förordning om miljösanktionsavgifter.

Kontroll och rapportering

Vissa kylanläggningar kräver regelbunden kontroll/besiktning och vissa verksamheter är också skyldiga att rapportera utförda kontroller till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Aggregat som rymmer mer än 3 kg omfattas av kontrollkraven. Om du har flera aggregat med mer än 3 kg och den sammanlagda vikten blir 10 kg eller mer, måste du dessutom skicka in en årsrapport till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

För att säkerställa att aggregaten är i bra skick krävs kontinuerliga läckagekontroller. Dessa ska göras enligt följande intervall:

 • Ingen återkommande kontroll behövs om utrustning (aggregat) innehåller mindre än 3 kg köldmedia.
 • Om utrustning (aggregat) innehåller 3 kg köldmedium eller mer ska kontroll göras minst var 12e månad.
 • Om utrustning (aggregat) innehåller 30 kg köldmedium eller mer ska kontroll göras minst var 6e månad.
 • Om utrustning (aggregat) innehåller 300 kg köldmedium eller mer ska kontroll göras var tredje månad.

Dessutom ska ett system för upptäckt av läckage installeras vid enhetsaggregat som innehåller mer än 300 kg köldmedium.

Kontrollerna ska utföras av ett godkänt (certifierat) kontrollorgan, som utfärdar en årsrapport. Du kan få information om vilka kylentreprenörer som är godkända från INCERTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årsrapporten ska vara hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast 31 mars året efter det år kontrollerna utfördes.

Avgift och tillsyn

Varje år tar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ut en fast tillsynsavgift från verksamheter som hanterar 10 kg köldmedia eller mer. Avgift tas ut för en timmes arbete, enligt den timavgift som fastställs årligen av kommunfullmäktige. Tillsynsavgiften omfattar kalenderår och betalas årligen i förskott under avgiftsåret.

Den årliga tillsynsavgiften ska betalas av den verksamhetsutövare som är ansvarig för anläggningen den 1 januari. Glöm inte att meddela eventuellt ägarbyte till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Om ingen information om ägarbyte kommer in debiteras den gamla operatören/ägaren tillsynsavgiften.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen granskar kontrollrapporterna för att se att endast tillåtna köldmedier används, anläggningarna är i bra skick och kontrollintervallen följs.

Miljösanktionsavgift

Om reglerna i miljöbalken inte följs kan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utdöma miljösanktionsavgift. För köldmedier är följande överträdelser sanktionerade med miljösanktionsavgift:

 • Om du inte har gjort en installationskontroll (5000 kr)  
 • Om du inte anmäler före nyinstallation eller konvertering av aggregat på 10 kg eller större (5000 kr)
 • Om du kommer in med årsrapporten för sent, det vill säga efter 31 mars (1000 kr) 
 • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser (2000 till 5000 kr)
 • Om man inte utför läckagekontroll inom angivet kontrollintervall (5000 kr)

Undvik miljösanktionsavgift

Att tänka på när du är operatör/ägare av köldmedia:

 • Du måste göra en installationskontroll.
 • Du måste ha en godkänd skriftlig dokumentation över utförda kontroller.
 • Dokumentationen måste rapporteras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen senast den 31 mars varje år.
 • Du måste anmäla all utrustning på 10 kg och mer till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan installation.
 • Skrotning av aggregat måste göras av godkänd entreprenör. För skrotintyg, kontakta din kylentreprenör.
 • Skrotning av anläggning ska rapporteras till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om din anläggning hanterar 10 kg köldmedia eller mer.
 • Du måste använda certifierade kylentreprenörer vid alla ingrepp i köldmedieutrustningen.
 • Den som är operatör vid rapporteringstillfället, det vill säga 31 mars, ansvarar för att rapporteringen sker i tid.
 • Läckagekontroller måste ske inom föreskrivna kontrollintervall.
ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter