Sök

Tobak

Här kan du som säljer eller vill sälja tobaksvaror läsa om regler kring tobaksförsäljning. Du har också möjlighet att göra en anmälan via vår självservice, så att du kan börja din försäljning.

Ny tobakslag införs den 1 juli 2019

Krav på tillstånd för att få sälja tobaksvaror införs den 1 juli år 2019. Alla som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd, dvs även den som redan idag anmält att de säljer tobak.

  • Tobaksförsäljare som före den 1 juli år 2019 anmält till kommunen att de säljer tobak, har fram till den 1 november år 2019 på sig att ansöka om tillstånd att få sälja tobak.
  • Nya tobaksförsäljare som inte tidigare anmält försäljning av tobak till kommunen, ska från och med 1 juli år 2019 ansöka om att få sälja tobak.

Utredningstid för prövning av tobakstillstånd är ca 3 månader.

Läs mer om nya tobakslagen härPDF (pdf, 1.1 MB)

Vad krävs för att få sälja tobak?

Nedan information om anmälningskrav vid försäljning av tobaksvaror gäller fram till 1 juli 2019 för nya försäljare, efter detta datum gäller den nya tobakslagen där tillstånd krävs för att få sälja tobaksvaror, se ovan.

För att få sälja tobaksvaror krävs en anmälan till kommunens tillståndsenhet innan du börjar din försäljning. Bestämmelser om handel med tobak finns i tobakslagen. Kommun och polis har tillsynsansvar över tobaksförsäljningen.

Vem ska anmäla?

Alla som ska sälja tobaksvaror i en tobaksaffär, livsmedelsbutik, restaurang eller på annan plats i Varbergs kommun. Även försäljning av tobaksvaror via Internet ska anmälas.

Hur anmäler du?

Använd dig av blanketten Anmälan om tobaksförsäljningPDF (pdf, 301.3 kB). Ett egenkontrollprogramPDF (pdf, 522.5 kB) ska lämnas med ansökan.

Vad kostar det?

Anmälan kostar inget, men kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift av den som säljer tobak för att kontrollera att försäljningen sker enligt reglerna.

AvgifterPDF (pdf, 481 kB)

Vilka regler gäller vid försäljning av tobak?

18-årsgräns

Tobak får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobak ska förvissa sig om att köparen har fyllt 18 år, och har rätt att begära legitimation.

Langning

Tobak får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över tobaken till någon annan, som inte fyllt 18 år.

Märkning

Alla tobaksvaror ska vara försedda med godkänd varningstext och cigarettpaket ska även ha en innehållsförteckning.

Marknadsföring

Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana tillrökning eller snusning. Reklamskyltar på butikens utsida och i butikens skyltfönster är förbjudet.

Övriga regler

Skylt med åldersgräns ska finnas vid entré, i kassa och där tobak exponeras, även snuskyl och tobaksautomat. Cigaretter får inte säljas styckevis.

Egenkontrollprogram

Den som ansvarar för tobaksförsäljningen ska ha egenkontroll över försäljningen och ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla rutiner som är kända av personalen och beskriva hur ägaren och personalen ska agera vid försäljning av tobak. Programmet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället.

Programmet ska beskriva följande punkter:

  • Försäljningsställets namn, företagsnamn, organisationsnummer försäljningsansvarig.
  • Rutiner för årlig utbildning av personal.
  • Rutiner för information till kunderna (skylt om åldersgräns).
  • Rutiner för att kontrollera ålder (kassarutiner).
  • Rutiner för marknadsföring.
  • Rutiner för kontroll av märkning av tobaksvaror.
  • Dokumentation av att rutinerna följs.

Vad görs vid en tillsyn?

Socialförvaltningens tillståndsenhet gör oanmälda kontroller (ibland tillsammans med polis) på försäljningsställena. Vi kontrollerar att samtliga regler följs och att det finns ett godkänt egenkontrollprogram. Vi informerar om aktuella regler och lämnar material i form av broschyrer och dekaler för att underlätta att reglerna kan följas.

Vad händer om du inte följer reglerna?

Förbud och föreläggande Om inte tobakslagens regler följs kan kommunen meddela förbud eller föreläggande, om brister upptäcks vid ett tillsynsbesök. Ett föreläggande kan förenas med vite om det inte följs.

Omhändertagande av tobak

Kommun eller polis får besluta att omhänderta tobaksvara som säljs i strid med tobakslagen eller om försäljningsförbud meddelats.

Varning eller försäljningsförbud

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser kan kommunen meddela varning eller förbjuda försäljning av tobak i upp till sex månader.

Böter eller fängelse

Om försäljningen av tobak sker i strid med tobakslagen eller om försäljningen fortsätter trots försäljningsförbud kan du som är ansvarig dömas för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse upp till sex månader. Även kassapersonalen har ett personligt ansvar och riskerar böter eller fängelse vid olovlig tobaksförsäljning.

Vad gäller vid ett ägarbyte eller annan förändring?

Anmälan är personlig och behöver förnyas om företaget byter ägare. Även andra ändringar som till exempel adressändring, ny faktureringsadress eller ändrad bolagsform ska anmälas till socialförvaltningens tillståndsenhet.

ikon

Kontakta oss

Tillståndsenheten

Besöksadress: Norrgatan 25


Helén Albino Andersson

Tillståndshandläggare

0340-883 53

helen.albino.andersson@varberg.se 


Susanne Apelqvist

Tillståndshandläggare

0340-887 78

susanne.apelqvist@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter