varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2016

17 februari 2016Kommunstyrelsens förvaltning

Här kan du läsa ett sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2016

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se.

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunfullmäktiges sida för protokoll och kallelse.

 

Kommunfullmäktige beslutar

Svar på motion om vård och omsorg – en arbetsplats för framtiden, kompetensutvecklingsprogram

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens yttrande.

Freddy Jensen har den 14 november 2011 lämnat en motion om vård och omsorg, en arbetsplats för framtiden. Motionären vill att kommunfullmäktige beslutar att

 • utveckla ett kompetensutvecklingsprogram för tydlig grundkompetens
 • utveckla förebyggande friskvårdsarbete som en del av arbetstiden
 • tillsammans med de fackliga organisationerna utveckla en modell för infly­tande över arbetstider och arbetsbelastning med målsättning att fler ska vilja och orka arbeta heltid
 • tillsammans med de fackliga organisationerna titta på andra åtgärder som stär­ker viljan och förmågan för personalen inom vård och omsorgs­yrkena att arbeta heltid.

   Socialnämnden har den 31 januari 2013, § 5, yttrat sig i ärendet. I yttran­det fram­håller socialnämnden att det i nämndens ledningssystem ingår att det säkras upp att personalen har lämplig utbildning och erfarenhet samt en plan för kompetens­utveckling. Därutöver har socialnämnden stimulerat och genomfört fortbild­ningsinsatser inom adekvata områden.  Frågan om friskvård på arbetstid bedömer socialnämnden är en kommun­över­gripande fråga som det behöver tas ett helhetsgrepp kring. Alla kom­munens anställda har möjlighet att ta del av ekonomiskt bidrag till friskvård. Motionärens förslag om ökat inflytande över arbetstider, arbetsbelastning och sysselsättningsgrad, kommenterar socialnämnden med att det pågår diskussioner med de fackliga organisationerna med fokus på personalens inflytande. Varbergs omsorg använder ett schemaläggningsinstrument som innebär att personalen har ökat inflytande över arbetstidens förläggning. Socialnämnden föreslår med hän­visning till sitt yttrande att motionen avslås.


Svar på motion om att Varbergs kommun inrättar en tjänst som samordnare för utveckling av landsbygden och dess serviceorter

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till kommunens budget för 2016 där medel avsatts till en tjänst som landsbygdssamordnare.

Andreas Feymark (SD) har den 21 augusti 2015 lämnat en motion angående landsbygdsutveckling. Motionären vill att det inrättas en tjänst som samord­nare för utveckling av landsbygden och dess serviceorter i Varbergs kom­mun.


Förslag till avtal mellan Varbergs kommun och Trafikverket gällande över­tagande av Lv 805 inklusive bro över E6 vid Åttabro

Kommunfullmäktige beslutar att

 • godkänna upprättat förslag till avtal mellan Varbergs kommun och Trafik­verket om övertagande av länsväg 805 inklusive bro och därmed förändrat huvudmannaskap
 • kompensera hamn- och gatunämnden med ökade kostnader för drift och fram­tida underhåll om en beräknad kostnad på 47 tkr per år från och med år 2017. 

  I samband med upprättandet av flertalet detaljplaner i Trönninge har åtgär­der på delar av länsväg 805, Pilgatan och Klastorpsvägen, visat sig vara nödvändiga på grund av de ökade trafikmängderna som uppstår vid bostads­exploateringarna. I planarbetena har bland annat föreslagits ny cirkulations­plats på Pilgatan, i anslut­ning till nytt bostadsområde, samt GC-väg som försörjer samma bostadsområde samt de i området nybyggda förskolorna.


Parkeringshus i kvarteret Trädgården


Kommunfullmäktige beslutar att

 • överföra 7,8 mkr, utgörande del av den intäkt som kommunen erhåller genom friköp av parkeringsplatser inom fastigheten Trädgården 11 till Varbergs Fas­tighets AB. Pengarna ska användas som investe­ringsmedel till parkeringshus på fastigheten Trädgården 11.
 • överföra 7 mkr av medel som kommunen tidigare erhållit genom friköp av parkeringsplatser till Varbergs Fastighets AB att användas som inve­sterings­medel till parkeringshus på fastigheten Trädgården 11.
 • godkänna en preliminär hyreskostnad för parkeringshus på fastigheten Träd­gården 11 på 1 710 000 kronor per år samt lägga in hyreskostnaden i bud­getram för 2017.
 • godkänna förslag till köpeavtal varigenom kommunen överlåter fastig­heten Trädgården 11 till Varbergs Fastighets AB för en köpeskilling om 2 248 050 kronor.


Begäran om investeringsmedel för 2016 för hantering av arenakrav i sam­band med Tvååkers IF:s spel i division 1


Kommunfullmäktige beslutar att

 • tillskjuta investeringsmedel under 2016 med 700 tkr för att hantera arena­kraven på Övrevi IP i samband med Tvååkers IFs spel i division 1
 • kapitalkostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel och tillförs kultur- och fritidsnämnden efter färdigställande.


Kultur- och fritidsnämnden har den 16 december 2015, § 158, beslutat att hem­ställa hos kommunfullmäktige om extra investeringsmedel om 700 tkr för 2016 i syfte att anpassa Övrevi idrottsplats för spel i division 1 för fotboll.

Tvååkers IF har tagit steget upp i division 1 inför säsongen 2016. Före­ningen har sin hemmaarena på Övrevi IP. För att få spela sina hemma­matcher på denna anläggning ställer Svenska fotbollförbundet ett antal krav på arenan som måste vara uppfyllda till seriestart i april 2016.


Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Kommunfullmäktige beslutar att

 • anta förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare daterat den 10 december 2015
 • lägga till följande text i bolagspolicy för kommunens bolag: Kommunala före­tag ska ge allmän­heten insyn i verksamhet som de lämnar till privata utförare.


Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att kom­munfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlin­jer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller från 1 januari 2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av pri­vata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

ikon

Nyheter