varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-05-20

Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2016

Här kan du läsa ett sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 maj 2016

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 04, 881 06, 881 07 eller ks@varberg.se. Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktige beslutar

Beviljande av ansvarsfrihet – Samordningsförbundet i Halland

Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja ansvarfrihet för förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet i Halland för verksamhetsåret 2014.

Noteras att de fullmäktigeledamöter som under 2014 varit ledamöter eller ersättare i förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Halland ej deltar i beslutet.

Varbergs kommun är tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kungsbacka, Laholms, Falkenbergs, Halmstads och Hylte kom-muner medlem i Samordningsförbundet i Halland för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. I revisionsberättelsen framgår att samordningsförbundets styrelse har haft tillräcklig kontroll över verksamheten under år 2015. Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet och på ett ändamålsenligt sätt. Års-redovisningen är uppställd i enlighet med kommunal redovisningslag och bedöms som rättvisande.

Hantering av nämndernas över och underskott

Kommunfullmäktige beslutar
1. justering görs av respektive nämnds resultatreserv enligt ekonomi¬kontorets förslag
2. höja barn- och utbildningsnämndens resultatreserv med 2,34 mnkr till 14,713 mnkr.

Budgetöverföring från 2015 till 2016 – Investeringar

Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna förslag till budgetöverföringar gällande investeringar med 113,3 mnkr från 2015 till 2016.

Avtal mellan kommunen och Varberg Fastighets AB avseende parkeringshus

Kommunfullmäktige beslutar
1. ingå avtal med Varbergs Fastighets AB avseende parkeringshus i Varbergs stad
2. uppdra åt hamn- och gatunämnden att se till att avtalet efterlevs
3. tillskjuta 1,71 mnkr i ram för hamn- och gatunämnden när parkeringshuset i kvarteret trädgården står klart samt att medlen reserveras i budget¬arbetet för 2017.

Varbergs fastighets AB, VFAB, äger idag parkeringshusen som i de flesta fall ligger på kvartersmark. Kommunen, via hamn- och gatunämnden, hyr parkeringshusen under dagtid och ansvarar för att fastställa parkeringstider och att beivra under hyrd tid.

Svar på motion om att snarast se till att det byggs bostäder för hemlösa

Kommunfullmäktige beslutar
1. återremittera ärendet med hänvisning till att svaret på motionen ska uppdateras eftersom det inte är aktuellt.

Inger Karlsson (S) har i kommunfullmäktige den 20 september 2011, § 128, lämnat motion om att det snarast bör tas fram bostäder för hemlösa och att detta ska vara genomfört innan vintern 2011. 

Socialnämnden har ansvaret för att ge personer som saknar tak över huvudet boende

Socialnämnden bedömer att man tar detta ansvar och säkerställer att de erbjuds boende.

Svar på motion angående temporärt flyktingboende i Breared

Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen med hänvisning till att ytan ingår i uppdraget för Bostadsförsörjningsgruppen att utreda för temporär bosättning för ABO.

Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) har i kommunfullmäktige den 24 februari 2015, § 7, lämnat motion där de föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för att bygga ett temporärt flyktingboende i form av modulhus i Breared samt att kommunen anmäler projektet till Migrationsverket för vidare respons. I motionen föreslås två områden i Breared. Område 1, del av Getakärr 6:44, är utpekat som framtida skolområde. Område 2, del av Charnockiten 1, är detalj¬planelagt för idrottsändamål. Inom fastigheten är idrottshallen Brearedshallen belägen. Det planeras även att flytta skateparken som idag är belägen vid infarten till Breared till detta område. Infart till området sker via Klapperstensgatan.

Samhällsutvecklingskontoret bedömer att det inom område 1 eventuellt kan vara lämpligt att placera tillfälliga modulhus för temporärt boende för de nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till kommunen, ABO. Områdets lämplighet måste dock utredas vidare avseende möjligheten att leda om de dräneringsdiken som belastar området samt om markanvändningen är lämplig bygglovsmässigt. Samhällsutvecklingskontoret föreslår att Bostadsförsörjningsgruppen inom organisationen för Särskild ledningsstruktur för hantering av flyktingorganisationen arbetar vidare med frågan då den grupperingen täcker in de kompetenser som är avgörande för att driva ärendet vidare. Vidare bedöms att område 2 inte är lämpligt för placering av tillfälligt flyktingboende med avseende på gällande detaljplaner, svårighet att ansluta till kommunalt VA och svårighet med in-och utfart till och från området.

Svar på motion om byggande av billiga hyresrätter samt fler studentrum

Kommunfullmäktige beslutar
1. bifalla motionens första beslutsats om att utreda möjligheterna att bygga hyresrätter med låga hyror
2. utredningens ska vara färdig senast den 30 april 2017
3. avslå andra beslutsatsen om att kommunen parallellt med utredningen ska genomföra ett pilotprojekt med enklare boenden på lämplig plats.

Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) har i kommunfullmäktige den 25 februari 2015, § 8, lämnat motion om byggande av billiga hyres¬rätter samt fler studentrum. Motionärerna anser att de boenden som byggs håller för hög stan¬dard och därmed höga hyror. Dessa lägenheter är omöjliga att hyra för de som saknar stadig eller fast inkomst. De anser även att problemet ökar då byggbolag köper och river billiga bostäder och ersätter dessa med dyrare, mestadels bostadsrätter. Vidare hänvisas till exempel från Göteborg där kommunen bestämt att det nya bostadsområdet Frihamnen ska få lägre hyror, samt Falkenberg där det skapats enklare boenden för främst ungdo-mar. Motionärerna föreslår därför att kommunen ska utreda möjligheten att bygga hyresrätter med låga hyror och att kommunen parallellt med utred-ningen snabbt genomför ett pilotprojekt med enklare boenden på lämplig plats.

Samhällsutvecklingskontoret konstaterar att det finns en viss problematik kring just nybyggnation av billiga bostäder. Kommunen har till viss del möjlighet att påverka utbudet av varierade bostadstyper genom markanvis-ning och här pågår idag aktivt arbete. En viktig del i bostadsfrågan för Varbergs kommun är att få igång bostadbyggandet så att det på ett bättre sätt än idag motsvarar den höga efterfrågan som finns. Då bedöms omflyttning kunna stimuleras och ett mer varierat utbud kunna erbjudas, vilket kan vara till fördel för just unga och studerande. Detta är något som kom¬munen aktivt arbetar med och tar fram strategier och planer för att uppnå på bästa sätt. Med hänsyn till detta resonemang föreslår samhällsutvecklingskontoret att motionen ska avslås.

Svar på motion om belysning på väg 41 innan Veddige samhälle

Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen med hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande
2. ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att framföra behovet av belysning av vägsträckan till Trafikverket.

Anders Friebe (S) har i kommunfullmäktige den 19 maj 2015, § 76, lämnat mot¬ion om att belysning ska sättas upp vid den södra infarten till Veddige samhälle. Motionären skriver i sin motion att sträckan innan rondellen in i Veddige sam¬hälle är mörk sedan ombyggnationen av väg 41. Den upplevs som farligt och då man möts av andra bilars bländande ljus. Motionären menar att det går att minska den risken om belysning sätts upp i kurvan.

Hamn- och gatunämnden skriver i sitt yttrande att i Varbergs kommuns riktlinjer för gatubelysning, som antogs i december 1988, beskrivs ansvarsförhållandena avseende byggnation av ny gatubelysning och vem som bekostar en sådan utbyggnation. Då det gäller allmänna vägar med Trafikverket som väghållare skall det enligt riktlinjerna vara väghållaren som ansvarar för och bekostar utbyggnationen av gatubelysningsnätet.

Svar på motion om att hela Danska vägen öppnas för dubbelriktad trafik

Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen med hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande.

Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 20 oktober 2015, § 157, lämnat motion om att öppna upp hela Danska vägen för dubbelriktad trafik. Motionären skriver att Danska vägen idag är till större delen dubbelriktad, men att vägens östra ände, utanför Varberg event och mot Påskbergsvägen är enkelriktad. Motionären menar att eftersom den sträckan är enkelriktad tvingas bilister att ta långa omvägar, vilket resulterar i onödig irritation, tidspill och bränsleförbrukning. Många bilister tvingas istället ta Ringvägen, en väg som passerar direkt utanför Påskbergsskolan. Att leda trafik till en väg som passerar utanför en skola med F-9 verksamhet kan inte anses vara rimligt.

Hamn- och gatunämndens påpekar i sitt yttrande att nuvarande begränsning av framkomligheten på Danska vägen beror på att vägens östra del i stor utsträckning har använts som så kallad smitväg för motortrafik. Detta innebar att trafik¬säkerheten försämrades och olägenheten med bland annat buller för de boende i området förekom.

Svar på motion om dricksvatten för motionärer och besökare

Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens samt hamn- och gatunämndens yttrande.

Anders Friebe (S) har i kommunfullmäktige den 15 december 2015, § 202, lämnat motion om att utreda behovet av att på lämpliga ställen i kommu¬nen ta fram möjligheter för kommuninvånarna och turister att stanna och dricka vatten. Motionären menar att det runt om i kommunen tränas och att då ha tillgång till vatten skulle vara en fördel och ligga i linje med kommunens mål, Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv.

Varbergs kommun hade fram till 1990-talet ett flertal vattenfontäner för dricksvatten för allmänt bruk. Dåvarande va-avdelningen vid gatuförvaltningen agerade för att dessa skulle tas bort. Även miljö- och hälsoskydds-förvaltningen hade invändningar mot fontänerna för dricksvatten. Anledningen var att man inte kunde säkra vattenkvalitén vid dessa. Dricksvattenfontänerna i Brunnsparken, Engelska parken med flera togs därför bort i slutet av 1990-talet.

Kommunkansliet föreslår med hänvisning till lämnade yttranden att motionen ska avslås.

ikon

Nyheter