varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-04-22

Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april 2016

Här kan du läsa ett sammandrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 april 2016

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 06, 881 07 eller ks@varberg.se

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Kommunfullmäktige beslutar

Revisionsberättelse för Varbergs kommun 2015 – beviljande av ansvarsfrihet
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, kommunens nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ och i gemensamma nämnder för verksamhetsåret 2015.

Noteras att de fullmäktigeledamöter som under 2015 varit ledamöter eller ersättare i nämnd eller styrelse inte deltar i beslutet i fråga om den egna nämnden eller styrelsen.

Årsredovisning 2015 - Varbergs kommun
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna årsredovisning 2015 för Varbergs kommun
2. understryka vikten av att nämnderna enligt uppdrag från kommunfullmäktige i separat redogörelse synliggör sitt pågående jämställdhetsarbete och sitt arbete mot diskriminering.

Beviljande av ansvarsfrihet, revisionsberättelse och årsredovisning 2014 – Räddningstjänsten Väst
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda förtroende¬valda i Räddningstjänsten Väst för verksamhetsåret 2015.

Noteras att de fullmäktigeledamöter som under 2015 varit ledamöter eller ersättare i förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Väst inte deltar i beslutet.

Fördelning av statsbidrag för flyktingmottagande
Kommunfullmäktige beslutar
1. tillföra de 21,3 mnkr i extra statsbidrag till kommunens budget för ge¬nerella statsbidrag samt kommunstyrelsens ofördelade medel.

I december 2015 beslutade riksdagen med anledning av rådande flykting¬situation att förstärka kommunernas ekonomi med ett tillfälligt stöd på 9,8 miljarder kronor. Varbergs kommun fick på 21,3 miljoner kronor. Stödet utbetalades 2015 men avser även att täcka kostnader som kan upp¬stå 2016. Under 2015 intäkts¬fördes inget av bidraget.

Tillfälligt särskild beslutsordning med anledning av bostads¬situationen för mottagande av nyanlända
Kommunfullmäktige beslutar
1. utifrån idag gällande reglemente för kommunstyrelsen godkänna att kommun¬styrelsen överlåter åt sitt arbetsutskott att fatta beslut i hyres-avtalsfrågor som rör bostadssituationen för nyanlända.
2. denna beslutsordning gäller som längst till och med juni 2017.

Samtliga Sveriges kommuner har genom särskild lagstiftning, Lag 2016:38 om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, § 5, En kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen, ålagts att motta anvisade nyanlända. Prognosen är att kommunen kommer behöva ta emot 70-150 ensam¬kommande barn under 2016. De ankommande är både enskilda individer och familjer. Med anledning av den uppkomna bostads¬situationen, och all¬mänt mot bakgrund av den bostadsbrist som råder i Varbergs kommun behöver ledtiderna för tecknande av hyresavtal kortas och handlägg-ningen påskyndas.

Försäljning av arrendetomter inom detaljplan 255 och 341
Kommunfullmäktige beslutar
1. erbjuda arrendatorer till kommunalt ägda arrendetomter, upplåtna med ända¬målet fritidsändamål inom aktuellt värderingsområde, att friköpa sin arrende¬tomt till det värde som redovisas i värderingsutlåtande från NAI Svefa.

Arrendatorer till de aktuella tomterna erhåller efter beslut i kommunfull¬mäktige ett erbjudande om friköp och ges en svarsfrist som sträcker sig till den 31 december 2016. Arrendatorn kan friköpa tomten efter detta datum men tomten kommer då värderas på nytt för att säkra ett sannolikt mark¬nadsvärde vid det specifika tillfället.

Arrendekontrakt för Skultagårdens ryttarförening
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun arren¬derar ut del av fastigheten Träslöv 2:1 för en period om 10 år.

Området är beläget inom fastigheten Träslöv 2:1. Arrendekontraktet löper mellan 1 juni 2016 och 31 maj 2026, med en för¬längningstid om fem år. Arrendeavgiften är 28 000 kronor per år och löper mot index. Avgiften har beräknats efter pris¬sättningsprincip för föreningsverksamhet.

Hyresavtal Teater Halland
Kommunfullmäktige beslutar
1. ingå hyresavtal för fastigheten Svärdfisken 3, att användas som teater¬lokal för Teater Halland för perioden den 1 maj 2016 till och med 30 april 2021.

Begäran om översyn av arvoden för sociala nämndens sociala utskott
Kommunfullmäktige beslutar
1. anta arvoden för sociala nämndens sociala utskott enligt följande nivåer
Ledamot 5 %
Ersättare 3 %
Förslag om ersättningar och arvoden utgår från Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2015-2018.

Svar på motion om att anlägga ett könsneutralt nakenbad vid havet
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen.

Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 15 september 2015, § 121, lämnat motion om att anlägga ett nytt könsneutralt nakenbad i kom¬munen. För¬slaget är att antingen göra om ett av de två befintliga naken¬baden för damer till ett könsneutralt nakenbad, alternativt anlägga ett helt nytt nakenbad på lämplig plats. Syftet med badet är att komplettera befint-liga kommunala badplatser med ett nakenbad som tillåter personer av olika kön att bada på samma plats, vilket inte kommunen tillhandahåller idag.

Svar på motion om att göra Kungsängen till ett profilboende med inriktning husdjur
Kommunfullmäktige beslutar
1. avslå motionen.

Turid Ravlo Svensson (S) har i kommunfullmäktige den 15 september 2015, § 154, lämnat motion om att göra Kungsängen till ett profilboende med inriktning husdjur. I motionen framförs att Kungsängen som är ett särskilt boende i Kungsäter inte är lika eftertraktat som andra boenden i kommu¬nen. Förslaget i motionen är därför att profilera boendet för att öka attraktions¬graden. Den inrikt¬ning som föreslås är mot husdjur och att de boende ska kunna ta med sitt husdjur vid en eventuell flytt till Kungsängen. Motion¬ären föreslår att socialnämnden får i uppdrag att göra Kungsängen till ett profilboende med inriktning husdjur.

ikon

Nyheter