varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars 2016

2 mars 2016Kommunstyrelsens förvaltning

Här kan du läsa ett sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars 2016

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 06, 881 07 eller ks@varberg.se.

 

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

 

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Inriktning för stadsutvecklingsprojektet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- ändra sista stycket Variation i byggnader och boendeformer i inriktningsbeslu­tet till ”För att få en bra variation och blandad bebyggelse i stadsdelen ska nytänkande och mod prägla marktilldelningen där blandad bebyggelse och blandade funktioner eftersträvas i kvarter och byggnader. Byggnadshöjder, -former, och -material ska variera, och delarna ska samverka till en attraktiv helhet. Stadsdelen ska innehålla en blandning av olika storlekar och upplåtel­seformer för bostäder.”

- därefter anta inriktning för stadsutvecklingsprojektet i Varbergs kommun.

 

Stadsutvecklingsprojektet är ett samlingsnamn för Varbergstunneln, Fare­hamnen och Västerport, tre stora stadsomvandlingsprojekt i Varbergs tätort. Järnvägen leds ner i en tunnel under Varberg som en del av Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår. Ett nytt stationsområde byggs en bit norr om nuvarande station. Hamnverksamheten i industrihamnen flyttar en bit åt nordväst. Farehamnen byggs ut för att samla all handelshamnsverksamhet i Varbergs hamn. Följden är att Västerport kan växa fram där industrihamnen och bangården ligger idag, vilket blir en helt ny stadsdel i Varberg.

Under 2014 genomfördes en medborgardialog om den kommande stads­utveckl­ingen i Varbergs västra delar där industrihamn, bangård och järn­vägsspår finns idag. För att tyd­liggöra vad kommunen vill lyfta från medborgardialogen och hur arbetet ska gå vidare med stadsutvecklingen i området behövs en inriktning. Inrikt­ningsbeslutet blir en vägvisare och ett sty­rande ramverk för den kommande stadsutvecklingen och för samspelet mellan hamn och stad.

 

Finansrapport per 31 december 2015

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- godkänna finansrapport per 31 december 2015.

Kommunkoncernens skulder har ökat med 124 mnkr under perioden januari-december 2015 och uppgår nu till 2,9 mdkr. Snitträntan uppgår till 2,76 % och kommer fortsatt att sjunka framöver i takt med omsättningar och nyupplåning till följd av låga marknadsräntor. Ränte- och kapitalbindningstiderna har minskat under året i ett led att få ner snitträntan, men behåller sig fortsatt på nivåerna 3,4 år respektive 2,1 år. År 2015 har beslut om reviderad finanspolicy med tillhörande anvisningar tagits och anvisningarna präglar nu det arbete som sker inom intern­banken. Samtliga styrelser i dotterbolagen har antagit respektive godkänt ränte­stra­tegierna.

Svar på motion om humanitär hjälp till Gazas folk

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Freddy Jensen (V) har den 17 januari 2012, § 5, lämnat motion om humani­tär hjälp till Gazas folk. Motionären vill att Varbergs kommun i samarbete med Ship to Gaza inven­terar vilka möjligheter som finns att skänka material som inte längre an­vänds men som kan komma till nytta i Gaza samt att motionen behandlas skyndsamt för att hjälpen ska kunna sändas våren 2012. Ship to Gaza är en parti­politiskt och religiöst oberoende ideell förening som bygger på en rad stödorgani­sationer och med fem lokalorganisationer.

I kommunallagens 5 kap. 4 § står det att kommuner och landsting får lämna bistånd i form av utrustning, rådgivning, utbildning eller på annat sätt till ett land som får svenskt statligt bistånd. I 7 §, samma kapitel, ges möjlighet att lämna bistånd till en internationell hjälporganisation för att utgöra hjälp till ett land i en rådande eller framtida nödsituation. Svenskt bistånd går till Palestina så kom­munallagens krav är uppfyllda. SIDA framhåller dock att materiellt bistånd sällan är särskilt effektivt, spe­ciellt inte till en region med en utvecklingsnivå som Palestinas. SIDA menar att finansiellt stöd är effektivare. Ship to Gaza har hittills inte lyckats nå fram till Palestina och har därför inte kunnat bidra med material. De svenska frivilligorganisationerna, Palestinagrupperna är verksamma i Palestina liksom UNWRA, FN-organet för palestinska flyktingar.

 

Svar på motion om att uppdatera de kommunala ordningsföreskrifternas 12:e paragraf, Insamling av pengar

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

 

Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 19 januari 2016, § 3, lämnat motion om att de kommunala ordningsföreskrifter ska uppdateras med syfte att all penninginsamling, som inte utgör led i tillståndspliktig all­män sammankomst eller offentlig tillställning, ska vara tillståndspliktig och att undantaget för gatumusi­kanter ska tas bort.

Ett antal kommuner har under senare tid sett över sina lokala ordningsföre­skrifter för att på så sätt hitta en möjlighet att reglera det alltmer vanliga personliga insamlandet av penningmedel. Det finns en mycket liten praxis inom det aktuella området. Två avgöranden som ofta nämns i debatten är från länsstyrelsen i Väst­manlands län och Södertälje tingsrätt. Av dessa två är domen från Södertälje den som mest påminner om den fråge­ställning som nu är aktuell i Varbergs kommun eftersom den inte har focus på ett förbud mot tiggeri, utan prövar frågan om verk­samheten borde vara tillståndspliktig.

Kommunstyrelsen förvaltning anser att det inte finns stöd i nuvarande lag­stiftning att genomföra de förändringar som motionären föreslår.

 

Svar på motion om bostadssökande hos Varbergs Bostads AB med skulder

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till Varbergs Bostads AB:s yttrande.

 

Pierre Ringborg (MP) har i kommunfullmäktige den 20 oktober 2015, § 158, läm­nat en motion som beskriver att en stor del av de aktivt sökande i kön till Varbergs Bostad har skulder och betalningsanmärkningar vilket för­svårar för dem att få ett eget hyreskontrakt. För att komma ifråga med eget kontrakt ska sökande vara skuldfri ett halvår efter det skulderna är betalda. Vidare menar motionären att många har sociala kontrakt och att en av anledningarna är att man inte får någon bostad med eget kontrakt om det finns betalningsanmärkningar och kronofogde­skulder.

 

Varbergs Bostads AB har den 12 december 2015 yttrat sig över motionen och föreslår i sitt remissvar att motionen ska avslås i sin helhet. Bola­get menar att det måste ses som en självklarhet att kreditprövning sker innan avtalstecknande mot bakgrund av det stora ekonomiska åtagande man gör som hyresgäst. Framkommer det att hyresgästen har en problematisk eko­nomisk historik är Varbergs Bostad AB beredd att diskutera frågan, även om bolaget alltid förbehåller sig rätten att tacka nej till sökande med skulder eller anmärkningar. Avgörandet är dels hur skulderna uppkommit och dels om sökande trots skulderna bedöms ha en möjlig­het att klara av att betala hyran. Det finns i princip bara en situation då Varbergs Bostad inte är beredd att diskutera ett hyresförhållande och det är när sökande har skuld till bolaget.

 

Svar på motion om vad kommunen kan göra för att förbättra förutsättning­arna för mjölkbönderna och befolkningen på landsbygden

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till att kommunen redan arbetar med näringslivs­främjande åtgärder i form av det arbete som Marknad Varberg bedriver.

 

Björn Lindström (SD) har i kommunfullmäktige den 28 augusti 2015 lämnat motion om att ge kommun­styrelsen i uppdrag att tillsammans med övriga kom­munstyrelser i Halland snarast tillfråga lantbrukarna vad kommunerna kan göra för att förbättra förutsättningarna för en ekonomiskt lönsam mjölk­produktion och jordbruk i Halland.

 

Policy för sponsring i Varbergs kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy för spons­ring i Varbergs kommun.

 

Emellanåt lyfts frågor kring om och hur sponsring får ske inom den offent­liga verksamheten. Behovet av en policy som syftar till att klargöra dessa frågor har funnits en tid och det finns goda skäl till att sträva efter en enhet­lig syn på spons­ring i relationerna mellan det privata och offentliga. All sponsring ska känneteck­nas av affärsmässighet, lokal förankring, ha en klar koppling till kommunens eller det kommunala bolagets varumärkes­profil och innehålla en väl avvägd motpre­station.

 

Kommunstyrelsen beslutar

 

Tilldelning av Mandarinen 2

Kommunstyrelsen beslutar att

- tilldela Wästbygg/Maleryd/Arkitema rätten att teckna avtal med Varbergs

kommun för exploatering av Mandarinen 2.

 

Pensionsmedelsrapport per 31 december 2015

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna pensionsmedelsrapporten per 31 december 2015.

 

Bokförda avsättningen till pensionsmedel uppgår till knappt 239 mnkr och av dessa är lite drygt 93,4 mnkr placerade i olika placeringsinstrument. 93,5 mnkr är placerade som återlån till kommunen och resterande 52,1 mnkr återfinns i kom­munens likvida medel.

 

Ansökan – investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, Videbergs Bygdegårdsförening, Videbergslokalen

Kommunstyrelsen beslutar att

- bevilja Videbergs Bygdegårdsförening 33 250 kr för installation av tre nya värmepumpar för att förbättra inomhusklimatet i Videbergslokalen under för­utsättning att Boverket beviljar bidrag med 47 500 kr

- kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.


Kultur- och fritidsnämnden har den 16 december 2015, § 16, föreslagit kommun­styrelsen att bevilja Videbergs Bygdegårdsförening 33 250 kr för installation av tre nya värmepumpar för att förbättra inomhusklimatet i Videbergslokalen under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med 47 500 kr.

 

Lokalisering av Multipark, Varberg

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra samhällsutvecklingskontoret att hos stads­byggnadskontoret beställa ändring av 1936 års stadsplan, 13-VAR-PEV2, för att möjlig­göra byggnation av projekterad multipark söder om Kärleksparken.

 

Hamn och gatuförvaltningen driver projektet Multiparken, ett projekt som ska leverera en ny miljö för allmänheten att besöka, inspirerad av surf och skatekul­turen. Hamn- och gatunämnden har beslutat tillskriva kommun­styrel­sen i syfte att erhålla ett markområde att bygga multiparken på.

 

Kommunstyrelsen har den 24 september 2013, § 166, beslutat att bifalla förslag till placering av Multipark Varberg till Kärleksparken samt att hän­syn och anpassning ska tas till områdets förutsättningar.

 

Hamn och gatuförvaltningen har sedan september 2013, tillsammans med sam­hällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret, arbetat med att identifiera förutsättningarna för projektet på anvisad plats, främst ur ett ekologiskt och ett plantekniskt perspektiv. Hamn och gatuförvaltningen har arbetat fram ett gestalt­ningsprogram för anläggningen och passat in den i miljön med hänsyn till gjord naturinventering. För området kring Kärleksparken gäller de gamla planbestäm­melserna i 1936 års stadsplan. Det markområde som anvisats för multiparken har plan­bestämmelsen; allmänna platser, som skola anordnas som park. En äldre planbestämmelse, i likhet med ovanstående, skulle idag tolkas in under bestäm­melsen; natur/park i hantering av bygglov. Inom område med dessa planbestäm­melser kan bygglov lämnas för vissa typer av anlägg­ningar, exempelvis; kvar­terslekplatser, bollplaner och hundrastplatser.

 

I de fall förutsättningar saknas att lämna bygglov, måste gällande detaljplan änd­ras. En ändring av 1936 års Stadsplan kommer innebära att strandskyd­det, som i gällande plan upphävts, återinträder. I planarbetet måste således dispens från strandskyddet sökas hos länsstyrelsen och dispens lämnas end­ast i de fall det föreligger särskilda skäl. Hamn och gatuförvaltningen har på uppdrag av kom­munstyrelsen arbetat fram en andra lokaliseringsprövning med syfte att utreda nya lokaliseringar som föreslagits utgöra alternativ till Kärleksparken. Utredningen belyser dels lokaliseringen i relation till konceptet Multipark och platsens lämp­lighet ur ett planläggningsperspektiv.

 

Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Tvååkers-Ås 4:5 och Tvååkers-Ås 4:43

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av fastigheten Tvååkers-Ås 4:5.

 

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 januari 2016 före­slagit att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighets­reglering, med innebörden att cirka 400 m2 mark från kommunens fastighet Tvååkers-Ås 4:5 överförs till Tvååkers-Ås 4:43. Syftet med fastighetsregle­ringen är bland annat att se till så att hela förrådsbyggnaden ligger inom Tvååkers-Ås 4:43. Byggnaden ligger idag delvis inom Tvååkers-Ås 4:5. För marken ska ägarna till Tvååkers-Ås 4:43 erlägga en ersättning om 50 000 kronor till kommunen. Förrättningskostna­derna bekostas av ägarna till Tvååkers-Ås 4:43.

 

Likabehandlingsplan – plan mot kränkande behandling för kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare 2015-2016

Kommunstyrelsen beslutar att att anta föreliggande förslag till likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gällande kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare för läsåret 2015 – 2016.

 

Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet av två olika lagar istället för som tidigare en lag. Det finns också sedan 1 januari 2015 även bristande tillgäng­lighet som diskrimineringsgrund. Förbudet mot bristande tillgänglighet gäller den fysiska miljön, lokaler, men också den pedagogiska och sociala miljön. Skärp­ningen i diskrimineringslaggen ställer inte högre krav än vad Skollagen gör men denna skärpning av lagen gör att skolor kan anmälas dubbelt utifrån bägge lagarna. Bristande tillgänglighet betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas i en jämförbar situation med elever utan funktionsnedsättning.

 

Hyra av fastigheten Tvååker 23:9

Kommunstyrelsen beslutar att i samförstånd med hyresvärden ändra avtalets ändamål till bostadsändamål och därefter ingå hyresavtal för fastigheten Tvååker 23:9, Moarnas Vandrarhem, för perioden 1 juli 2016 till och med den 1 juli 2021.

 

Ägarna till Moarnas Vandrarhem, Sveriges Ridgymnasium Fastighets AB erbju­der Varbergs Kommun att förlänga nuvarande hyreskontrakt med fem år. Nuva­rande kontrakt löper från och med den 15 oktober 2015 till och med den 30 juni 2016. Moarnas Vandrarhem, Tvååker 23:9, ligger strax utanför Tvååker, kol­lektrafik finns i närheten och det är cykelväg till både Tvååker och Varberg.

 

Namntävling – nytt idrottscentrum i Trönninge

Kommunstyrelsen beslutar att

- initiera en namntävling för det framtida idrottcentret i Trönninge

- namntävlingen ska genomföras i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag.

 

Nytt gatu- och kvartersnamn i Lassabacka

Kommunstyrelsen beslutar att

  • - till nytt kvartersnamn i Lassabacka fastställa kvarteret Kamremmen
  • - till nytt gatunamn fastställa Kamremsgatan.
ikon

Nyheter