varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-04-27

Kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2016

Här kan du läsa ett sammandrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 april 2016

Har du frågor om något ärende, kontakta kommunkansliet, tel. 0340-881 06, 881 07 eller ks@varberg.se.

Fullständigt protokoll kommer efter justering att publiceras på kommunens webbplats.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige

Svar på motion om att snarast se till att det byggs bostäder för hem¬lösa
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att behovet av bostäder för hemlösa tillgodoses i enlighet med socialförvaltningens bedömning om att det inte finns något eftersatt behov vilket innebär att motionens intentioner är tillgodosedda.

Inger Karlsson (S) har i kommunfullmäktige den 20 september 2011, § 128, läm¬nat motion om att det snarast bör tas fram bostäder för hemlösa och att detta ska vara genomfört innan vintern 2011. 

Socialnämnden har ansvaret för att ge personer som saknar tak över huvudet boende. Socialnämnden bedömer att man tar detta ansvar och säkerställer att de erbjuds boende.

Svar på motion angående temporärt flyktingboende i Breared
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till att ytan ingår i uppdraget för Bostadsförsörj-ningsgruppen att utreda för temporär bosättning för ABO.

Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) har i kommunfullmäk¬tige den 24 februari 2015, § 7, lämnat motion där de föreslår att kommunen utreder förut¬sättningarna för att bygga ett temporärt flyktingboende i form av modulhus i Breared samt att kommunen anmäler projektet till Migrat¬ionsverket för vidare respons. I motionen föreslås två områden i Breared. Område 1, del av Getakärr 6:44, är utpekat som framtida skol¬område. Område 2, del av Charnockiten 1, är detalj¬planelagt för idrottsändamål. Inom fastigheten är idrottshallen Breareds¬hallen belägen. Det planeras även att flytta skateparken som idag är belägen vid infarten till Breared till detta område. Infart till området sker via Klap¬perstens¬gatan.

Samhällsutvecklingskontoret bedömer att det inom område 1 eventuellt kan vara lämpligt att placera tillfälliga modulhus för temporärt boende för de nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till kommunen, ABO. Områdets lämplighet måste dock utredas vidare avse¬ende möjligheten att leda om de dräneringsdiken som belastar området samt om markanvändningen är lämplig bygglovsmässigt. Samhälls¬utvecklingskontoret föreslår att Bostadsförsörjningsgruppen inom organi¬sationen för Särskild ledningsstruktur för hantering av flyktingorganisat¬ionen arbetar vidare med frågan då den grupperingen täcker in de kompe-tenser som är avgörande för att driva ärendet vidare. Vidare bedöms att område 2 inte är lämpligt för placering av tillfälligt flyktingboende med avseende på gällande detalj¬planer, svårighet att ansluta till kommunalt VA och svårighet med in-och utfart till och från området.

Svar på motion om byggande av billiga hyresrätter samt fler studentrum
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. bifalla motionens första beslutsats om att utreda möjligheterna att bygga hyresrätter med låga hyror
2. utredningens ska vara färdig senast den 30 april 2017
3. avslå andra beslutsatsen om att kommunen parallellt med utredningen ska genomföra ett pilotprojekt med enklare boenden på lämplig plats.

Lars-Åke Erlandsson (V) och Ingmari Carlsson (V) har i kommunfullmäk¬tige den 25 februari 2015, § 8, lämnat motion om byggande av billiga hyres¬rätter samt fler studentrum. Motionärerna anser att de boenden som byggs håller för hög standard och därmed höga hyror. Dessa lägenheter är omöjliga att hyra för de som sak¬nar stadig eller fast inkomst. De anser även att problemet ökar då bygg¬bolag köper och river billiga bostäder och ersätter dessa med dyrare, mestadels bostadsrätter. Vidare hänvisas till exempel från Göteborg där kommunen bestämt att det nya bostadsområdet Frihamnen ska få lägre hyror, samt Falkenberg där det skapats enklare boenden för främst ungdo¬mar. Motionärerna föreslår därför att kommunen ska utreda möjligheten att bygga hyresrätter med låga hyror och att kommunen parallellt med utred¬ningen snabbt genomför ett pilotprojekt med enklare boenden på lämplig plats.

Samhällsutvecklingskontoret konstaterar att det finns en viss problematik kring just nybyggnation av billiga bostäder. Kommunen har till viss del möjlighet att påverka utbudet av varierade bostadstyper genom markanvis¬ning och här pågår idag aktivt arbete. En viktig del i bostadsfrågan för Varbergs kommun är att få igång bostadbyggandet så att det på ett bättre sätt än idag motsvarar den höga efterfrågan som finns. Då bedöms omflytt¬ning kunna stimuleras och ett mer varie¬rat utbud kunna erbjudas, vilket kan vara till fördel för just unga och studerande. Detta är något som kom¬munen aktivt arbetar med och tar fram strategier och planer för att uppnå på bästa sätt. Med hänsyn till detta resonemang föreslår sam¬hälls-utvecklingskontoret att motionen ska avslås.

Svar på motion om belysning på väg 41 innan Veddige samhälle
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande
2. ge hamn- och gatunämnden i uppdrag att framföra behovet av belys¬ning av vägsträckan till Trafikverket.

Anders Friebe (S) har i kommunfullmäktige den 19 maj 2015, § 76, lämnat mot¬ion om att belysning ska sättas upp vid den södra infarten till Veddige samhälle. Motionären skriver i sin motion att sträckan innan rondellen in i Veddige samhälle är mörk sedan ombyggnationen av väg 41. Den upplevs som farligt och då man möts av andra bilars bländande ljus. Motionären menar att det går att minska den risken om belysning sätts upp i kurvan.

Hamn- och gatunämnden skriver i sitt yttrande att i Varbergs kommuns riktlinjer för gatubelysning, som antogs i december 1988, beskrivs ansvarsförhållandena avseende byggnation av ny gatubelysning och vem som bekostar en sådan utbyggnation. Då det gäller allmänna vägar med Trafikverket som väghållare skall det enligt riktlinjerna vara väghållaren som ansvarar för och bekostar utbygg¬nationen av gatubelysningsnätet.

Svar på motion om att hela Danska vägen öppnas för dubbelriktad trafik
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. avslå motionen med hänvisning till hamn- och gatunämndens yttrande.

Erik Hellsborn (SD) har i kommunfullmäktige den 20 oktober 2015, § 157, lämnat motion om att öppna upp hela Danska vägen för dubbelriktad trafik. Motionären skriver att Danska vägen idag är till större delen dubbelriktad, men att vägens östra ände, utanför Varberg event och mot Påskbergsvägen är enkelriktad. Mot¬ionären menar att eftersom den sträckan är enkelriktad tvingas bilister att ta långa omvägar, vilket resulterar i onödig irritation, tidspill och bränsleförbrukning. Många bilister tvingas istället ta Ring¬vägen, en väg som passerar direkt utanför Påskbergsskolan. Att leda trafik till en väg som passerar utanför en skola med F-9 verksamhet kan inte anses vara rimligt.

Hamn- och gatunämndens påpekar i sitt yttrande att nuvarande begränsning av framkomligheten på Danska vägen beror på att vägens östra del i stor utsträckning har använts som så kallad smitväg för motortrafik. Detta inne¬bar att trafiksäker¬heten försämrades och olägenheten med bland annat buller för de boende i området förekom.

Svar på motion om dricksvatten för motionärer och besökare
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. avslå motionen med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens samt hamn- och gatunämndens yttrande.

Anders Friebe (S) har i kommunfullmäktige den 15 december 2015, § 202, lämnat motion om att utreda behovet av att på lämpliga ställen i kommu¬nen ta fram möj¬ligheter för kommuninvånarna och turister att stanna och dricka vatten. Motion¬ären menar att det runt om i kommunen tränas och att då ha till¬gång till vatten skulle vara en fördel och ligga i linje med kommunens mål, Bättre hälsa genom att inspirera till ett aktivt liv.

Varbergs kommun hade fram till 1990-talet ett flertal vattenfontäner för dricks¬vatten för allmänt bruk. Dåvarande va-avdelningen vid gatuförvaltningen agerade för att dessa skulle tas bort. Även miljö- och hälsoskydds-förvaltningen hade invändningar mot fontänerna för dricksvatten. Anled¬ningen var att man inte kunde säkra vattenkvalitén vid dessa. Dricks-vattenfontänerna i Brunnsparken, Engelska parken med flera togs därför bort i slutet av 1990-talet.

Kommunkansliet föreslår med hänvisning till lämnade yttranden att mot¬ionen ska avslås.

Kommunstyrelsen beslutar

Månadsrapport för kommunstyrelsen – januari-mars 2016
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna månadsrapport för mars 2016.

Månadsrapport för Varbergs kommun – januari-mars 2016
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna månadsrapport för mars 2016.

Hantering av nämndernas över och underskott
Kommunstyrelsen beslutar
1. justering görs av respektive nämnds resultatreserv enligt ekonomi¬kontorets förslag
2. höja barn- och utbildningsnämndens resultatreserv med 2,34 mnkr till 14,713 mnkr.

Budgetöverföring från 2015 till 2016 – Investeringar
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till budgetöverföringar gällande investeringar med 113,3 miljoner kronor från 2015 till 2016.

Förslag till exploateringsbudget 2017-2019
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna förslag till exploateringsbudget 2017-2019.

Samhällsutvecklingskontoret har i tillsammans med ekonomikontoret låtit upp¬rätta förslag till exploateringsbudget för åren 2017-2019 inklusive pro¬gnos för återstoden av 2016. Budgeten innehåller aktuella exploateringar som utförs på privat mark och som kräver utbyggnad av allmän plats där kommunen är huvud¬man, samt exploateringar som utförs på kommunal mark.

Förvärv Fastarp 1:125, Snickers förskola
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Sörsedammen 3 vari¬genom Varbergs kommun förvärvar fastigheten för en köpeskilling om 4 266 499 kronor
2. kostnaden om 6 138 000 kronor omfördelas från investeringsprojekt 31220 till projekt 32352 i investeringsplanen för 2017.

Kommunfullmäktige har den 17 mars 2015, § 38, beslutat att ge samhälls¬utvecklingskontoret i uppdrag att utreda och genomföra ren¬odling av fas¬tighets¬ägandet i kommunen.

Förvärv av fastigheten Oden 1, Trädlyckans förskola
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättat förslag till köpekontrakt för fastigheten Oden 1 vari¬genom Varbergs kommun förvärvar fastigheten till en köpeskilling om 3 910 000 kronor
2. de total kostnaderna om 6 138 000 kronor ska omfördelas från investe¬rings¬projekt 31220 till projekt 32351 i investeringsplanen för 2017.

Kommunfullmäktige har den 17 mars 2015, § 38, beslutat att ge samhälls¬utvecklingskontoret i uppdrag att utreda och genomföra ren¬odling av fas¬tighets¬ägandet i kommunen.

Förvärv av Galgberget 1, Stenåsa förskola
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Galgberget 1 vari¬genom Varbergs kommun förvärvar fastigheten för en köpeskilling om 4 519 647 kronor
2. kostnaden om 10 720 600 kronor omfördelas från investeringsprojekt 31220 till projekt 32354 i investeringsplanen för 2017.

Kommunfullmäktige har den 17 mars 2015, § 38, beslutat att ge samhälls¬utvecklingskontoret i uppdrag att utreda och genomföra ren¬odling av fas¬tighets¬ägandet i kommunen.

Förvärv av Sörsedammen 3, Söderlyckans förskola
Kommunstyrelsen beslutar
1. godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Sörsedammen 3 vari¬genom Varbergs kommun förvärvar fastigheten för en köpeskilling om 4 266 499 kronor
2. kostnaden om 6 138 000 kronor omfördelas från investeringsprojekt 31220 till projekt 32352 i investeringsplanen för 2017.
Kommunfullmäktige har den 17 mars 2015, § 38, beslutat att ge samhälls¬utvecklingskontoret i uppdrag att utreda och genomföra ren¬odling av fas¬tighets¬ägandet i kommunen.

Planprogram för stadsutvecklingsområdet Västerport med intilliggande områden
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge stadsutvecklings¬projektet i uppdrag att beställa planprogram för Västerport med intilliggande områ¬den av byggnadsnämnden.

Hyra av lokaler till boende för ensamkommande barn, Torpa-Kärra 1:24
Kommunstyrelsen beslutar
1. ingå hyresavtal för fastigheten Torpa-Kärra 1:24 för perioden 15 augusti 2016 till och med 14 augusti 2021.

Avtal mellan kommunen och Varberg Fastighets AB avseende P-hus
Kommunstyrelsen beslutar
1. ingå avtal med Varbergs Fastighets AB avseende parkeringshus i Varbergs stad
2. uppdra åt hamn- och gatunämnden att se till att avtalet efterlevs
3. tillskjuta 1,71 mnkr i ram för hamn- och gatunämnden när parkeringshuset i kvarteret trädgården står klart samt att medlen reserveras i bud¬get¬arbetet för 2017.

Varbergs fastighets AB, VFAB, äger idag parkeringshusen som i de flesta fall ligger på kvartersmark. Kommunen, via hamn- och gatunämnden, hyr parkerings¬husen under dagtid och ansvarar för att fastställa parkeringstider och att beivra under hyrd tid.

Remissvar – samrådshandlingar för tillståndsprövning enligt miljö¬balken gällande påverkan på Natura 2000-området Getteröns fågel¬område i samband med sluttäckning av Lassabackadeponin
Kommunstyrelsen beslutar
1. ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att utföra åtgärdsval för even¬tuell sluttäckning av Lassabackadeponin i enlighet med kontorets för¬slag
2. lämna följande yttrande över samrådshandlingarna
 en sluttäckning bör utföras på ett sådant sätt och med ett sådant resultat att den negativa påverkan på besöksmålet Naturum Getterön minimeras under tiden som arbetet pågår, samt att det sluttäckta området blir ett positivt tillskott för besöksmålet när det står färdigt.
 ytvattendikena ska redovisas.

VIVAB, Vatten och Miljö i Väst AB, har för avsikt att genomföra en slut¬täckning av Lassabackadeponin på fastigheten Getakärr 9:4. Deponin ligger i direkt anslutning till Natura 2000-området Getteröns fågelområde och till¬stånd enligt 7 kap miljöbalken krävs därför. Med anledning av detta har VIVAB påbörjat en tillståndsansökan enligt 7 kap miljöbalken hos Läns¬styrelsen i Halland.

Lassabackadeponin föreslås sluttäckas samtidigt som järnvägen genom Varberg byggs ut till dubbelspår och en godsbangård byggs öster om depo¬nin. Det kom¬mer i samband med utbyggnaden av järnvägen finnas massor som kan användas till sluttäckning av deponin. Syftet med sluttäckningen är att minska lakvatten¬avrinningen till Natura 2000-området. I dag är deponin inte sluttäckt och relativt plan vilket gör att regnvatten rinner genom depo¬nin och ut i omgivande vatten¬drag och Natura 2000-området.

Remissvar – ansökan om godkännande som huvudman för nyetable¬ring av en fristående gymnasieskola – Strömma Naturbrukscentrum i Marks kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. skicka yttrande daterat den 31 mars 2016 till Skolinspektionen som svar från Varbergs kommun.

Varbergs kommun erbjuder inga utbildningar i naturbruk. Det finns heller inga planer på att starta en sådan utbildning inom den närmsta framtiden. Inom kommunen finns en naturbruksskola, Munkagårdsgymnasiet, som drivs i Region Hallands regi.

Remissvar – ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkän¬nande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning – Sveriges Ridgymnasium i Kungsbacka kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. skicka yttrande daterat den 31 mars 2016 till Skolinspektionen som svar från Varbergs kommun.

Kommunen har inga utbildningar i naturbruk eller ridsport. Det finns heller inga planer på att starta en sådan utbildning. Inom kommunen finns sedan tidigare Sveriges Ridgymnasium etablerade med ett naturbrukspro¬gram. I Tvååker finns också en naturbruksskola, Munkagårdsgymnasiet, som drivs i Region Hallands regi.

Remissvar – ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkän¬nande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Sveriges Ridgymnasium i Varbergs kommun från och med läsåret 2017/2018
Kommunstyrelsen beslutar
1. skicka yttrande daterat den 4 april 2016 till Skolinspektionen som svar från Varbergs kommun.

Kommunen har inga utbildningar i naturbruk eller ridsport. Det finns hel¬ler inga planer på att starta en sådan utbildning. I Tvååker finns också en naturbruksskola, Munkagårdsgymnasiet, som drivs i Region Hallands regi.

Ansökan – föreningsbidrag 2016-2018, Livsplats Sverige
Kommunstyrelsen beslutar
1. som föreningsbidrag till den ideella föreningen Marknad Varberg bidra med 400 tkr för 2016, 300 tkr för 2017 och med 200 tkr för 2018, för genom¬förandet av arrangemanget Livsplats Sverige i Varbergs kommun
2. beloppet utbetalas för år 2016 efter beslut av kommunstyrelsen
3. överlåta till arbetsutskottet att besluta om utbetalning för 2017 och 2018 efter det att föregående års arrangemang redovisats för kommu¬nen som har att kontrollera att arrangemangen genomförts i enlighet med de intentioner som återges i ansökan
4. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.

Ansökan om arrangörsbidrag till Varbergs Sommargiro, CK Wano
Kommunstyrelsen beslutar
1. bevilja CK Wano ett bidrag om 20 tkr för att täcka delar av arrangörs¬kostna¬derna för cykelloppet Varbergs SommarGiro 2016
2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.

Remissvar – Cykelplan 2016-2020, Varbergs kommun
Kommunstyrelsen beslutar
1. lämna följande yttrande
 prioritera ett antal större åtgärder istället för många små
 förtydliga vilken nämnd som ansvarar för respektive åtgärd
 för många åtgärder föreslås som kan tänkas rimligt under tidsperioden 2016-2020
 satsa på befintliga cykelvägar istället för nya
 förtydliga hur cykelplanen konkretiserar trafikstrategin
 förtydliga kopplingen mellan cykelplanen och kommunens utbyggnads¬områden
 inkludera cykelåtgärder kopplade till nyexploatering
 ny cykelväg längs väg 805, Pilgatan-Lindhovsrondellen bör ha en högre prio¬ritering
 stycket Samhällsutvecklingskontorets översiktliga planering saknar inne¬håll
 genomförande sker efter ordinarie beslutsordning i gällande investerings- och budgetprocess
 betona vikten av god framkomlighet och säkerhet även på landsbygden.

Syftet med cykelplanen är att ta fram en gemensam målbild för kommunens cykelfrämjande arbete och en handlingsplan för hur målbilden ska kunna bli verklighet på kort- och lång sikt.

Organisation för kommunal vuxenutbildning
Kommunstyrelsen beslutar

1. anteckna arbetsutskottets förslag till beslut om att hemställa att barnoch utbildningsnämnden åtar sig att i egen regi, med CLL som beställare, utföra kommunens grundläggande vuxenutbildning, Gruv, från och med den 1 juli 2016 med en löptid av i vart fall 12 månader och återföra det till arbetsutskottet för ställningstagande.

Varbergs kommun har genomfört en upphandling av grundläggande och
gymnasial kommunal vuxenutbildning med mera. Förvaltningsrätten i
Göteborg beslutade den 8 mars 2016 att delar av upphandlingen ska göras
om. De anbudsområden som omfattas av beslutet att upphandlingen ska
göras om är
1. grundläggande vuxenutbildning, fristående gymnasiala teoretiska kurser i
schemalagd lärarledd form och flexibel form. Naturvetenskapligt basår
ingår i detta. Till detta anbudsområde fogas SFI, svenska för invandrare,
eftersom SFI inte längre är en egen skolform, utan ingår som en del i den
kommunala vuxenutbildningen.
2. gymnasiala fristående kurser i distansform.
3. kurser inom Vård- och omsorgsprogrammet, flexibel studieform.
Fråga har nu uppkommit om barn- och utbildningsnämnden, ska överta
ansvaret för den grundläggande vuxenutbildningen som beskrivs under
punkten 1 ovan. Sådant beslut innebär att kommunen beslutar att denna
del av vuxenutbildningen ska drivas i egen regi och inte upphandlas enligt
lagen om offentlig upphandling, LOU.

Ansökan om regionalt bredbandsstöd
Kommunstyrelsen beslutar
1. i enlighet med Region Hallands förslag utbetala 875 tkr till Kungsjö Nät ek. förening för kanalisation
2. kostnaden tas ur kommunstyrelsens konto för ofördelade medel och tillförs kommunstyrelsens budget för vidare hantering av utbetalning.

Region Halland har med skrivelse den 18 februari 2016 kommit in med begäran om utbetalning av Varbergs kommuns del av kanalisationsstöd till Kungsjö Nät ekonomiska förening.

Region Halland har i sin budget 2014 beslutat att satsa sammanlagt 5 miljoner på utbyggnaden av bredband. I samverkan med kommunerna gjordes en genomlysning av vilka föreningar som skulle vara berättigade att söka stödet utifrån de kriterier man hade. Behovet av stöd gjordes under 2013/14. Inom Varbergs kommun konstaterades då att Kungsjö Nät uppfyllde kriterierna att kunna ansöka om det regionala bredbandsstödet.