varningsikon

2021-01-22

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Mariedals grundsärskola bygger kunskap och självkänsla

20 oktober 2014Kommunen

Höstterminen är i full gång. Ute har temperaturen börjat sjunka men inne på Mariedalsskolan flödar värmen. Barnen har gått hem för dagen men på väggarna sitter mängder av färgglada bilder och pedagogiskt material. Varje elev har sin egen arbetsplats specifikt anpassad utifrån sina behov. Klassrummet är trivsamt inbjudande och vittnar om ett stort engagemang och lust att lära.

Här arbetar bland andra Anna Aronius, Birgitta Andersson och Jessica Eriksson på Mariedals grundsärskola. Tre eldsjälar som brinner för sitt uppdrag. Anna arbetar som rektor, Birgitta är speciallärare och Jessica specialpedagog. Gemensamt har de ett brinnande engagemang för elever i behov av särskilt stöd. De är alla överens om vikten av pedagogernas bemötande och förhållningssätt. Allt lärande måste ske på barnens villkor. När en elev inte förstår utmanas läraren hela tiden att hitta nya vägar att möta eleven på. Behoven är lika många som antalet elever och kommunikationen är en avgörande del i det pedagogiska arbetet. Vissa barn uttrycker sig med hjälp av teckenspråk medan andra inte kan tala utan kommunicerar med hjälp av en karta med bilder att peka på eller med minimala gester och mimik. Oavsett hur kommunikationen sker måste lärare och pedagoger hela tiden möta och anpassa lärandet utifrån individen. En titt på elevernas arbetsplatser ger en tydlig bild av lärarnas engagemang och delaktighet för att uppnå just detta. Det individanpassade arbetsmaterialet är omfattande och det är lätt att förstå hur struktur och ordning är en grundläggande del för lärande.


Varje elev har ett personligt schema för varje veckodag med bilder som beskriver vad som ska göras, när och tillsammans med vem. Att synliggöra lärandet är en annan viktig del som hjälper till att skapa struktur, ordning och att bygga självkänsla. En elevs kunskap synliggörs till exempel genom att på en tavla vid sin arbetsplats flytta en uppgiftslapp från ”jag lär mig-tavla” till ”jag kan-tavlan”.

Kamratskap och respekt

På Mariedalsskolan är värdegrundsfrågor viktiga. Ett prioriterat mål är att det ska finnas ett naturligt utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan skolformerna. Genom att lokalmässigt inte dela upp grundskolan och grundsärskolan utan att klassrummen angränsar till varandra skapas naturliga möten mellan elever och personal på skolan. Nya kontakter skapas som stärker elevernas självbild. ”Att synas är att finnas”. Men man arbetar också aktivt med planerade möten i klassrummen.


Birgitta berättar om flera lyckade samarbeten där elever från de olika skolformerna får lära av varandra. Elever på grundskolan har besökt grundsärskolan och fått extra repetition i olika ämnen, t.ex. i svenska genom ”torsdagsklubben”. Elever från grundskolan och grundsärskolan har arbetat med det digitala lärverktyget smart board som lyft elevernas förståelse till en högre nivå. Roligheter möter inlärning.

Samarbetet mellan skolformerna har också inneburit att elever på grundsärskolan har lärt elever i grundskolan använda Storybird. Det är viktigt att få förebilder men lika viktigt att få vara en förebild. Frågelådan är ett annat initiativ för värdegrundsarbetet där grundskoleelever får ställa frågor som Birgitta svarar på. Det rör sig om nyfikna frågor om allt från hur man genom teckenspråk tecknar ett barns namn till frågor om utvecklingsstörning är något som smittar eller hur man tar kontakt med en särskoleelev på skolgården som inte kan prata.

Samarbetet mellan grundskolan och grundsärskolan har skapat kamratskap, förståelse, respekt och självkänsla. Men Anna betonar att inkludering inte är en organisatorisk sanning utan en känsla hos individen. På Mariedalsskolan arbetar lärare och pedagoger mycket med inkludering på elevernas villkor. Vikten av att individanpassa samarbetet mellan skolformerna blir mycket tydligt i utvärderingarna, allt ifrån att en elev från grundsärskolan mycket snabbt kommit in i en grundskoleklass och ses som en i klassen, till den elev som det tagit ett halvår för att komma fram till en pedagog på grundskolan och säga hej.

På Mariedals grundsärskola är varje elev unik. Här finns en stor glädje och stolthet över det dagliga pedagogiska detektivarbete som personalen ägnar sig åt för att hitta unika arbetssätt som bygger kunskap och självkänsla och skapar ett gott liv för varje enskild elev.

ikon

Nyheter