varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Marknad Varberg ABs uppdrag i Varbergs kommun

10 mars 2015Kommunstyrelsens förvaltning

Marknad Varberg AB har Varbergs kommuns uppdrag att arbeta med destinations- och näringslivsutveckling i Varberg. Med anledning av den rättsprocess som pågår kring avtalskonstruktionen mellan Marknad Varberg och Varbergs kommun vill vi här göra några förtydliganden.

Det finns två kriterier som reglerar ett sådant samarbete, kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet. Genom att köpa 67 % av aktierna i bolaget i januari 2014, ansåg sig Varbergs kommun uppfylla kontrollkriteriet. Den nya välfärden har överklagat hanteringen, varpå Varbergs kommun har beslutat att köpa resten av aktierna och därmed, från och med april 2015, kommer att äga 100 % av bolaget. I och med detta uppfylls kontrollkriteriet.


Efter detta har Den nya välfärden begärt en granskning av Varbergs kommuns sätt att ge bolaget uppdrag och har också ifrågasatt om verksamhetskriteriet är uppfyllt. Verksamhetskriteriet innebär att ett bolag som arbetar internt i en kommun inte också får ha omfattande extern verksamhet.


Förvaltningsrätten har fattat ett interimistiskt beslut om att inga ekonomiska transaktioner får ske från Varbergs kommun till bolaget under utredningstiden. Kommunen får inte heller ge bolaget några nya uppdrag. Varbergs kommun har lämnat in en skrivelse för att bemöta detta. Därefter tar förvaltningsrätten beslut om huruvida Varbergs kommun har rätt att ge Marknad Varberg i uppdrag att utföra verksamheten. Marknad Varbergs verksamhet kommer att fortgå som vanligt under utredningstiden, som vi i dagsläge inte vet hur lång den blir.


Varbergs kommun tycker att samarbetet med Marknad Varberg fungerar bra och har inga andra intentioner än att få en bra lösning på det här, så att vi även fortsättningsvis tillsammans med näringslivet kan skapa attraktivitet och tillväxt i Varberg.