varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2016-12-21

Medborgarlöften i Varbergs kommun

Droginformation i skolorna och ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. Det är ett par av de löften som kommunen och polisen ger invånarna i Varberg inför 2017.

Medborgarlöften för 2017 undertecknas

Medborgarlöftena har tagits fram efter de medborgardialoger som har genomförts i kommunen under hösten, och med syfte att skapa en större trygghet hos medborgarna. På bilden ses medborgarlöftena undertecknas av Richard Hiller kommunpolis, Ann-Charlotte Stenkil kommunstyrelsens ordförande och Stefan Yngstrand lokalpolisområdeschef.

Situationen i Varberg idag

Sett till brottsstatistiken så är Varbergs kommun en trygg kommun att leva och vistas i. Det finns dock platser som medborgarna ibland upplever som otrygga. Genom olika åtgärder kommer nu kommunen tillsammans med polisen arbeta för att även de platserna ska upplevas som mer trygga. 

I medborgardialogerna har fyra fokusområden lyfts fram:
• droger bland unga
• upplevd otrygghet i centrum
• upplevd otrygghet i Påskbergsskogen
• oskyddade trafikanter

Polisens och Varbergs kommuns förhoppning är att vi, genom att arbeta med dessa fokusområden, ska skapa en ökad trygghet för medborgarna. Det ska ske genom ökad synlighet, utbildning inom flera områden, åtgärder för att minska antalet olyckor där oskyddade trafikanter drabbas samt tidigare hitta personer på väg in i ett missbruk och erbjuda insatser där behov finns. 

Insatser för unga med alkohol- och narkotikarelaterad problematik

En del i otryggheten som tas upp i dialogerna är oron att fler unga hamnar i ett drogrelaterat missbruk, vilket kan innefatta både alkohol och narkotika.
Vi lovar att:
• Erbjuda samtliga skolor i kommunen som har årskurs 7, 8 och 9 en utbildning rörande alkohol och narkotika. Utbildningen riktas till elever, lärare och föräldrar.
• Under året ha två riktade insatser mot ungdomar med narkotikaproblematik. Socialförvaltningen kommer delta på plats för att i direkt anslutning kunna göra en första bedömning och erbjuda insatser till den unga och dennes anhöriga.
• Ungdomsrådgivningen, som erbjuder råd och stöd till ungdomar och deras anhöriga i frågor gällande alkohol, droger och spel, kommer under 2017 utöka samverkan med polis och skola.

Upplevd otrygghet i centrum under helgkvällar

Flera personer har i medborgardialogen uttryckt att de kan uppleva otrygghet i centrala Varberg, inte minst helgkvällar. De anmälda våldsbrotten har minskat senaste åren och jämfört med liknande städer sker relativt få våldsbrott. 
Vi lovar att:
• Under helgkvällar kommer polisen alltid använda sig av reflexväst. Syftet med detta är att öka tryggheten och tillgängligheten.
• Under 2017 kommer polisen genomföra tre narkotikainsatser i centrum.
• Under 2017 kommer socialförvaltningen anordna utbildningen ”ansvarsfull alkoholservering” för krögare i kommunen och deras personal.

Upplevd otrygghet i Påskbergsskogen

Detta är en plats som upplevs otrygg men ser man till brottsanmälningar så är det få brott som sker här. Trots att det är få brott vill vi genomföra aktiviteter för att medborgare ska känna sig mer trygga.
Vi lovar att:
• Öka polisens synlighet i skogen vid mörker för att öka tryggheten.
• Använda oss av polisens volontärer vid fem tillfällen under 2017.
• Vidta åtgärder som skapar en mer driftsäker belysning samt förbättrar spåren. Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för detta. 

Oskyddade trafikanter

Flera medborgare har nämnt att polisen bör arbeta mer för att minska risken för olyckor där oskyddade trafikanter ingår.   
Vi lovar att:
• Erbjuda samtliga skolor i kommunen som har årskurs 7, 8 och 9 en utbildning riktad till elever där frågor runt trafiksäkerhet diskuteras. Fokus kommer att ligga på oskyddade trafikanter.
• Under 2017 kommer polisen genomföra fyra riktade cykelkontroller.
• Fortsätta med åtgärder som handlar om att öka belysning, utveckla cykelvägar samt öka säkerheten för oskyddade trafikanter runt skolor. Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för detta.  

Följ hur det går! 
Vi kommer att berätta om våra insatser såväl här på kommunens hemsida som på vår Facebooksida.
Ni kan också följa arbetet i polisens och Räddningstjänst Västs kanaler.

Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och tryggare Varberg!

ikon

Nyheter